Få tar höga risker på den svenska ränte- och valutamarknaden

Nyhet Även om risktagandet har ökat något de senaste sex månaderna är det fortfarande en majoritet av aktörerna på den svenska ränte- och valutamarknaderna som anser sig ta låga eller neutrala risker. Det visar Riksbankens Finansmarknadsenkät som genomfördes under februari. Valutamarknaden för svenska kronor upplevs fungera bättre än i höstas, den svenska räntemarknaden upplevs däremot fungera något sämre.

Nästan åtta av tio respondenter anser att marknaden för valutahandel i svenska kronor fungerar bra eller mycket bra, vilket kan jämföras med i höstas då knappt sex av tio tyckte det. Däremot anses den svenska räntemarknaden fungera sämre än i höstas men fortsatt bättre än innan coronapandemin bröt ut. Fyra av tio aktörer anser att marknaden fungerar bra. Det är minskning sedan i höstas då hälften av aktörerna ansåg att räntemarknaden fungerade bra.

Riksbankens köp av värdepapper som introducerades som en åtgärd under coronapandemin har enligt respondenterna haft stor eller mycket stor påverkan på hur den svenska räntemarknaden har fungerat. Många anser att likviditeten och marknadens sätt att fungera har försämrats på grund av dessa värdepappersköp. Men flera framhåller också att köpen av värdepapper i inledningen av pandemin stabiliserade marknaden och en del anser att köpen fortfarande bidrar positivt till stabiliteten.

Finansmarknadsenkäten

Riksbanken skickar två gånger per år ut Finansmarknadsenkäten till aktörer aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Syftet med enkäten är att få en samlad bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknaderna – hur dessa fungerar, hur marknadsaktiviteten ser ut och vilka risker som aktörerna ser framöver i det svenska finansiella systemet. I denna rapport redovisas resultaten från den enkät som besvarades under perioden 15 till 26 februari 2021. Redovisningen baseras endast på aktörernas svar och redogör inte för Riksbankens bedömningar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-04-15