Finansiella stabilitetsrisker från ett annat perspektiv

Nyhet, Staff memo Makrofinansiella förhållanden kan användas för att förutse extrema negativa ekonomiska utfall i Sverige. Detta är en av slutsatserna i ett nytt staff memo där författarna använder sig av ramverket Growth-at-Risk (GaR) för att studera sambandet mellan makrofinansiella förhållanden idag och extrema negativa ekonomiska utfall i framtiden. Författarna menar att GaR-ramverket kan vara ett användbart verktyg och fungera som ett komplement i analyser av den finansiella stabiliteten.

I detta staff memo undersöker författarna i vilken utsträckning makrofinansiella förhållanden, så som de avspeglas i exempelvis räntor, tillgångspriser och skulder, kan användas för att förutse extrema negativa ekonomiska utfall i Sverige. Makrofinansiella förhållanden kan bidra till att bygga upp risker och sårbarheter. Dessa kan i sin tur påverka hur det finansiella systemet fungerar och leda till finansiell instabilitet, vilket kan resultera i lägre ekonomisk tillväxt. I en finansiell kris, där makrofinansiella risker materialiseras, kan förlusterna bli både stora och kostsamma för samhället. Det är därför viktigt att övervaka vad och hur makrofinansiella förhållanden signalerar om riskerna för extrema negativa ekonomiska utfall i framtiden.

Sambandet mellan makrofinansiella förhållanden och den ekonomiska tillväxten studeras med hjälp av ramverket Growth-at-Risk (GaR). Metoden gör det möjligt att kartlägga olika utfall för den ekonomiska tillväxten (BNP) och tilldela varje utfall en sannolikhet. Med andra ord kan vi ta fram en illustration över hur BNP-utfallen kan komma att se ut givet vissa makrofinansiella förutsättningar. På detta sätt kan risker kopplade till framtida extrema negativa ekonomiska utfall, så kallade svansrisker, övervakas. Man kan alltså se hur förändringar i makrofinansiella sårbarheter och förhållanden påverkar BNP-tillväxten och dess fördelning.

Resultaten visar att information om makrofinansiella förhållanden kan vara användbar när man vill skatta risker kopplade till extrema negativa utfall för den ekonomiska tillväxten på kort och medellång sikt. Skattningarna bör dock tolkas med en viss försiktighet när ekonomin påverkas av risker som inte uppstått i det finansiella systemet, så som fallet varit exempelvis under coronapandemin.


Staff memot finns tillgängligt på engelska (med en svensk sammanfattning) och är skrivet av Dominika Krygier och Tamás Vasi, båda verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet.

OM RIKSBANKENS STAFF MEMOS

Ett staff memo är en publikation där medarbetare på Riksbanken kan offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-09-07