Globaliserad värld kräver harmonisering av betalnings- och värdepappersmarknaden

Nyhet, Riksbanksstudie Omvärlden förändras kontinuerligt och små marknader som den svenska, bör inte stå utanför de större marknaderna. Sverige måste därför fortsätta att harmoniseras till europeiska standarder, så att svenska företag och konsumenter på bästa sätt kan ta del av EU:s inre marknad. En ny Riksbanksstudie beskriver vad som hittills har genomförts i den offentliga och privata sektorn i Sverige och Europa för att harmonisera processer, krav och meddelandeformat. Studien diskuterar även plattformsdelning med andra centralbanker och vilka avvägningar som behöver göras inför ett sådant beslut.

Mot bakgrund av en allt mer globaliserad och digitaliserad värld pågår en omfattande strukturförändring inom betalnings- och värdepappersområdet. Den tekniska utvecklingen möjliggör och skapar förväntningar på snabbare och effektivare betalningar och värdepapperstransaktioner. Allt detta sker i ett sammanhang där de finansiella instituten redan till stor del är på väg från nationella till internationella infrastrukturlösningar.

Harmonisering innebär bland annat ett gemensamt ramverk för alla EU:s medlemsstater men också standardiserade processer och format för de meddelanden som skickas mellan finansiella aktörer i samband med exempelvis en betaltransaktion. Detta leder bland annat till ökad effektivitet och konkurrens, samt underlättar rörlighet av kapital över gränser då behovet av anpassningar minskas. För företag kan det innebära enklare rutiner och processer vid affärer utanför det egna landet.

Riksbanksstudien konstaterar att det är viktigt att alla parter i det svenska finansiella systemet, inklusive Riksbanken, aktivt bidrar till att driva denna harmonisering och integrering framåt.

Plattformsdelning med andra centralbanker

Riksbanksstudien diskuterar även möjligheterna att dela plattform med andra centralbanker och vilka avvägningar som behöver göras inför ett sådant beslut. Plattformsdelning kan effektivt bidra till fri rörlighet av kapital, underlättar konkurrens och sänker barriärer för betalningar och värdepapperstransaktioner över gränserna, avvägningar vad gäller inflytande och kontinuitet kan dock behöva göras.

Under 2021 kommer Riksbanken besluta om vilken inriktning som Riksbanken förespråkar för dess framtida system för betalningsavveckling och hur Riksbanken framöver ska tillhandahålla centralbankspengar för värdepappersavveckling.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-05-21