Historiska skattningar för Swestr

Nyhet Idag publicerar Riksbanken en dataserie innehållande historiska skattningar för Swestr. Dataserien ger en indikation på vilka nivåer Swestr hade noterats på historiskt. Den är tänkt ge de finansiella marknaderna information för att öka förståelsen av Swestr samt främja marknadens arbete med att ta fram en ersättningsränta för Stibor.

Riksbanken publicerar idag en dataserie med skattningar för Swestr för perioden 4 januari 2016 till och med den 31 augusti 2021. Denna dataserie ger en indikation på vad Swestr hade varit om den transaktionsbaserade referensräntan hade tagits fram under denna tidsperiod. Skattningarna reflekterar den beräkningsmetod och det transaktionsurval som Riksbanken idag använder för att ta fram dagliga noteringar för Swestr. Dock finns det skillnader i kvalitetsgranskningen av transaktionsunderlaget. Riksbanken publicerar även ett informationsdokument där det finns mer information om dataserien och förutsättningar för användningen av den.

En arbetsgrupp under Bankföreningen bedriver för närvarande ett arbete för att ta fram en rekommendation för ersättningsränta (fallback) till Stibor som baseras på Swestr. Riksbanken och Finansinspektionen deltar som observatörer i arbetsgruppen. För att minska risken för värdeöverföring mellan kontraktsparter i samband med bytet från Stibor till ersättningsräntan ska denna innehålla en komponent som fångar ränteskillnaden mellan Stibor och Swestr. Ränteskillnaden ska enligt internationell standard beräknas baserat på fem års historik av Swestr i detta fall. Riksbanken har därför bistått arbetsgruppen med att ta fram en sådan historisk dataserie för Swestr för att möjliggöra beräkning av denna ränteskillnad.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-11-15