Plan för harmonisering av den svenska värdepappersmarknadens post trade-processer

Nyhet Den svenska värdepappersmarknadens processer inom post trade (aktiviteter efter handeln) ska harmoniseras till europeiska standarder. Det innebär att skillnaderna mellan svenska och europeiska processer minskar. Ett samarbetsforum vid namn Coordination Forum for Swedish Post-trade Harmonisation har därför tagit fram en plan för detta förändringsarbete. Harmoniseringen medför ökad effektivitet på den svenska värdepappersmarknaden och förenklar gränsöverskridande aktivitet.

Riksbanken bjöd in till ett rundabordssamtal med relevanta marknadsaktörer i oktober 2019 för att diskutera hur framtidens värdepappersavveckling i Sverige ska se ut. Marknadens aktörer var överens om att en harmonisering till europeiska standarder är nödvändigt för att den svenska marknaden ska vara fortsatt attraktiv och effektiv. En bidragande orsak till att de svenska post trade-processerna skiljer sig från de europeiska motsvarigheterna är att den svenska marknaden sedan 2010-talet valt att stå utanför den europeiska centralbankens plattform, TARGET2-Securities (T2S). T2S är en plattform för värdepappersavveckling i centralbankspengar som lanserades 2015. För att utarbeta en plan för harmonisering till europeiska standarder etablerade Riksbanken därför samarbetsforumet Coordination Forum for Swedish Post-trade Harmonisation. Aktörer och intressenter i den svenska värdepappersmarknaden har deltagit i arbetet.

Samarbetsforumet har under 2020 tagit fram en plan för harmonisering av den svenska värdepappersmarknadens post trade-processer. Planen presenteras i denna rapport. Rapporten belyser vilka områden som behöver harmoniseras samt inkluderar en övergripande tidslinje för de olika harmoniseringsaktiviteterna och en beskrivning av vilka aktörer som har ansvar för att leda olika delar av harmoniseringsarbetet. Rapporten innehåller även ett förslag för hur uppföljningen av harmoniseringsarbetet ska utformas. I och med att planen nu är framtagen har forumet fullgjort sitt uppdrag och samarbetsforumet upphör. Harmoniseringsplanen ska leda till att det är möjligt för den svenska marknaden att använda T2S som en avvecklingsplattform för värdepapper, men det är inte en nödvändig konsekvens.

Rapporten riktar sig främst till branschen, är av teknisk karaktär och är skriven på engelska. En sammanfattning av rapporten finns tillgänglig på svenska.

Deltagare i Coordination Forum for Swedish Post-trade Harmonisation är:

 • Avanza
 • Carnegie
 • Citibank
 • Danske Bank
 • EuroCCP
 • Euroclear Sweden
 • Svensk Värdepappersmarknad
 • Handelsbanken
 • LCH
 • Market Implementation Group for Corporate Actions Standards
 • Nasdaq Clearing
 • Nasdaq Exchange
 • Nordea
 • Nordnet
 • Riksbanken
 • Riksgälden
 • SEB
 • SIX
 • Swedbank

Finansinspektionen och Finansdepartementet har deltagit som observatörer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-02-05