Riksbanken förändrar översikten över sina köp och innehav av värdepapper

Nyhet Riksbanken arbetar för att öka transparensen på värdepappersmarknaden och eftersträvar också en så hög grad av transparens som möjligt i redovisningen av Riksbankens köp av värdepapper. Riksbanken ser därför mycket positivt på att branschen från och med den 1 juli genom självreglering utökar sin rapportering av obligationstransaktioner. I strävan att öka transparensen har även Riksbanken sett över redovisningen av sina obligationsköp. Ett resultat är att översikten över Riksbankens köp och innehav förbättras. Tyvärr innebär översynen också att Riksbanken, av legala skäl, behöver sluta publicera listan över köp av företagsobligationer. Riksbanken kommer dock att undersöka de legala möjligheterna att återigen publicera mer detaljerad information om företagsobligationsköpen.

Riksbanken arbetar för att öka transparensen på företagsobligationsmarknaden och eftersträvar också i sin egen redovisning en så hög grad av transparens som möjligt. När branschen den 1 juli börjar rapportera obligationstransaktioner i enlighet med Svensk Värdepappersmarknads rekommendation kommer informationen om dessa transaktioner att finnas samlad hos en leverantör och kostnadsfritt vara tillgänglig för allmänheten, vilket ökar transparensen på marknaden på ett välbehövligt sätt.

Riksbanken lyder under stränga krav på motpartssekretess som innebär att myndigheten inte får agera på ett sätt som riskerar att avslöja vem som är motpart i Riksbankens enskilda finansiella transaktioner. Till följd av att marknaden genom självreglering förbättrar sin rapportering och i strävan att öka sin egen transparens har Riksbanken haft anledning att se över sin egen redovisning. Riksbanken har då bedömt att det finns en viss risk för att någon ska kunna räkna ut vem som varit Riksbankens motpart med hjälp av dels marknadsinformation, dels de uppgifter som månadsvis redovisas i listan med Riksbankens samtliga köp av företagsobligationer. Den oönskade konsekvensen blir därför att Riksbanken, av legala skäl och tvärtemot sin strävan att förbättra transparensen, bedömt det nödvändigt att sluta publicera listan. Publiceringen av listan upphör därför från och med den 1 juli. Riksbanken kommer dock fortsätta att månadsvis publicera listan över företag med obligationer som uppfyller Riksbankens kriterier. Samtidigt undersöker Riksbanken möjligheterna att återigen publicera mer detaljerad information om företagsobligationsköpen på ett sätt som inte riskerar att bryta mot Riksbankens krav på motpartssekretessen.

För att ändå underlätta för utomstående att löpande utvärdera Riksbankens företagsobligationsköp börjar Riksbanken att månadsvis publicera innehaven av företagsobligationer uppdelat på kreditbetyg, bransch och återstående löptid.

Förbättrad översikt över Riksbankens köp och innehav av värdepapper

Riksbankens har samtidigt förbättrat översikten över Riksbankens samtliga köp och innehav av värdepapper. Det innebär att från och med den 2 juli kl. 14.00 så kommer mer detaljerade sammanställningar publiceras över innehaven av värdepapper än tidigare. Riksbankens värdepappersköp kommer att redovisas på följande sätt:

  • Innehaven av statsobligationer, statsskuldsväxlar, säkerställda obligationer och Kommuninvestobligationer kommer månadsvis att publiceras per värdepapper.
  • Innehaven av enskilda kommunobligationer och företagscertifikat kommer månadsvis att publiceras per kreditbetygsklass.
  • Innehaven av företagsobligationer kommer månadsvis att publiceras uppdelat på kreditbetyg, bransch och återstående löptid.

För att ytterligare förbättra översikten över Riksbankens värdepappersköp under coronapandemin publiceras även en ny samlingssida. Den innehåller sammanställd information om bland annat Riksbankens totala köp och innehav av värdepapper, uppdelat på olika värdepappersslag, samt Riksbankens innehav av olika värdepapper i relation till utestående stock på marknaden.

Redovisningen av Riksbankens innehav av värdepapper kommer att uppdateras första arbetsdagen i månaden och avser innehaven vid senaste månadsskifte.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-07-01