Riksbanken redovisar koldioxidavtrycket för sitt innehav av företagsobligationer

Ekonomisk kommentar, Nyhet Riksbanken tar nu ett första steg mot att redovisa sina egna klimatrelaterade risker på Riksbankens balansräkning. Genom att beräkna och redovisa koldioxidavtrycket i innehaven av företagsobligationer vill Riksbanken bidra till att främja transparensen kring klimatrelaterad information. I en ekonomisk kommentar beskriver författarna hur Riksbanken beräknar koldioxidavtrycket. Författarna påpekar också hur viktigt det är att företagen rapporterar sina klimatrelaterade risker och möjligheter i linje med rekommendationerna från Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Centralbankernas roll i miljö- och klimatfrågan diskuteras nu globalt. En utgångspunkt för centralbankernas arbete är att miljö- och klimatrelaterade risker är en källa till finansiella risker som inte bara berör analysen av ekonomisk utveckling och finansiell stabilitet, utan även centralbankens egen balansräkning.

Om vi ska kunna hantera klimatrelaterade risker behövs det dock mer och bättre rapportering av klimatrelaterad information och data. Därför är det viktigt att företagen redan nu börjar rapportera i linje med rekommendationerna från TCFD. Först när det finns tillgång till enhetlig, jämförbar och tillförlitlig klimatrelaterad information kan risker prissättas på ett korrekt sätt och investerarna placera sitt kapital effektivt.

Sedan januari 2021 tillämpar Riksbanken hållbarhetshänsyn på sina innehav av företagsobligationer för att begränsa de hållbarhets- och klimatrelaterade risker som köpen för med sig. Detta innebär att Riksbanken endast köper obligationer utgivna av företag som bedöms efterleva internationella standarder och normer för hållbarhet. Genom att beräkna och redovisa koldioxidavtrycket i innehaven av företagsobligationer tar Riksbanken ett första steg mot att redovisa sina klimatrisker på balansräkningen.

I den ekonomiska kommentaren ”Hållbarhetsrapportering - behov av ökad standardisering och transparens” beskriver författarna hur Riksbanken beräknar koldioxidavtrycket på sin portfölj av företagsobligationer. Kommentaren beskriver också hur hållbarhetsrapporteringen utvecklas samt pekar på behovet av mer och bättre rapportering av klimatrelaterad information. Koldioxidavtrycket för Riksbankens innehav av företagsobligationer kommer att publiceras på Riksbankens hemsida vid varje kvartalsskifte.


Av Johan Blixt, Emma Brattström och Maria Ferlin, verksamma vid avdelningen för marknader respektive avdelningen för finansiell stabilitet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-03-31