Riksbanken reviderar interna etiska regler efter överträdelser

I samband med en rutinmässig kontroll av de anställdas värdepappersaffärer har konstaterats att ett fåtal medarbetare i Riksbanken har gjort transaktioner som inte är i linje med Riksbankens etiska regler. Det rör sig dock om ett återkommande sparande och medarbetarna har själva rapporterat transaktionerna löpande enligt de interna riktlinjer som finns. De aktuella händelserna har rört aktieaffärer nära förestående penningpolitiska beslut och aktietransaktioner i företag där Riksbanken köper företagsobligationer i penningpolitiskt syfte. Det är olämpligt och därför har ett antal åtgärder vidtagits, till exempel samtal med berörda, förtydligande av intern information till alla och även särskilt fokus på utbildningsinsatser. En revidering av reglerna för att öka tydligheten har också påbörjats och kommer att slutföras under 2021.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-06-18