Riksbankens finansmarknadsenkät: Risktagandet ökar bland ränte- och valutahandlare

Nyhet Marknadsaktörerna tar större risker i sina placeringar nu än i våras. Det visar Riksbankens Finansmarknadsenkät bland svenska ränte- och valutahandlare som genomfördes under slutet av september och början av oktober.

Den svenska valutamarknaden fungerar bra, menar aktörerna. Likviditeten på både avista- och terminsmarknaden bedöms vara god. Samtidigt upplever allt fler aktörer att räntemarknaden idag fungerar sämre än våras. Många anser att Riksbankens värdepappersköp är en bidragande orsak till detta.

Finansmarknadsenkäten

Två gånger om året skickar Riksbanken ut en enkät till aktörer aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Syftet är att få en samlad bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknaderna – hur dessa fungerar, hur marknadsaktiviteten ser ut och hur omfattande aktörernas risktagande är. I rapporten Finansmarknadsenkäten redovisas resultaten från den enkät som besvarades under perioden 21 september till 7 oktober 2021. Redovisningen baseras endast på aktörernas svar och redogör inte för Riksbankens bedömningar.  

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-11-04