Riksbankens nya referensränta heter Swestr

Nyhet Riksbankens nya transaktionsbaserade referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor har fått namnet Swestr (Swedish krona Short Term Rate). Testperioden för Swestr inleds den 27 januari 2021. Under den cirka sex månader långa testperioden kommer Swestr att publiceras som en preliminär ränta på Riksbankens webbplats. Riksbanken inleder också arbetet med utformningen av genomsnittsräntor för Swestr.

Som Riksbanken tidigare har kommunicerat inleds testperioden för den nya transaktionsbaserade referensräntan Swestr den 27 januari. Under testperioden kommer en preliminär referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor att publiceras på Riksbankens webbplats kl.11.00 varje bankdag. Under tiden testperioden pågår ska Swestr inte användas i finansiella kontrakt. Den officiella referensräntan kommer att börja publiceras efter att testperioden har avslutats.

Under testperioden inleder Riksbanken dessutom arbetet med utformningen av genomsnittsräntor för Swestr (SWESTR compounded averages). Det är vanligt internationellt att centralbanker som tillhandahåller en transaktionsbaserad referensränta på den kortaste löptiden även publicerar historiska genomsnitt för denna ränta. Centralbanker som gör så inkluderar Bank of England (SONIA compounded) och Federal Reserve (SOFR averages).

Riksbanken kommer framöver att publicera genomsnittsräntor som beräknas på de historiska dagliga noteringarna för Swestr. Dessa genomsnittsräntor kommer, likt internationell praxis, att vara bakåtblickande och inkludera den så kallade ränta-på-ränta-effekten.

Genomsnittsräntorna för Swestr kommer att vara en viktig del i en så kallad fallbacklösning till Stibor, vilket innebär att genomsnittsräntorna för Swestr kan komma att utgöra grunden för en alternativ ränta att använda för det fall att Stibor skulle upphöra under kontraktstiden.

Riksbanken kommer i utformningen av beräkningsmetoden för genomsnittsräntorna beakta internationella riktlinjer och internationell praxis för transaktionsbaserade referensräntor. Samtidigt behöver beräkningsmetoden vara väl anpassad till nuvarande konventioner på svensk penningmarknad. I arbetet med att utforma genomsnitt för Swestr avser Riksbanken att under våren inhämta synpunkter från marknadsaktörer på de svenska finansiella marknaderna.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-01-20