Genomlysning av Riksbankens värdepappersköp för ökad transparens

Ekonomisk kommentar, Nyhet Krisåtgärder från centralbanker världen över har varit viktiga för att motverka de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Och eftersom många styrräntor var låga redan innan pandemin bröt ut har stödköp av värdepapper varit en central åtgärd. I en ny ekonomisk kommentar genomlyser två medarbetare vid avdelningen för marknader Riksbankens stödköpprogram i syfte att bidra med transparens kring krisåtgärderna.

I mars 2020 vidtog Riksbanken de första penningpolitiska åtgärderna för att stävja coronapandemins negativa påverkan på den svenska ekonomin. En av åtgärderna var att utöka köpen av värdepapper och syftet var att hålla ränteläget lågt och underlätta kreditförsörjningen.

Sedan dess har stödköpsprogrammet successivt utökats och Riksbanken har beslutat att totalt köpa värdepapper för ett belopp om upp till 700 miljarder kronor fram till och med december 2021. Detta innefattar köp av svenska statsobligationer och statsskuldsväxlar, kommunobligationer, säkerställda obligationer samt obligationer och certifikat utgivna av icke-finansiella företag.

Riksbanksmedarbetarna Denise Hansson och Joel Birging, verksamma vid avdelningen för marknader, tittar i en ekonomisk kommentar tillbaka på de värdepappersköp som Riksbanken har genomfört under perioden mars 2020 till och med mars 2021. De redogör för hur dessa har genomförts i praktiken samt motiven bakom utformningen av stödköpsprogrammet.

Bland annat konstaterar de att alla köp har genomförts på andrahandsmarknaden och det mesta via veckovisa anbud. En rad hänsynstaganden har varit vägledande för hur köpen har genomförts, exempelvis marknadsneutralitet, transparens och förbudet mot monetär finansiering. För att uppnå ett brett genomslag på räntorna strävar Riksbanken efter att innehavet ska spegla marknadens variation i löptider och emittenter.

Köpprogrammen rullar fortsatt vidare och avsikten med kommentaren är att bidra till ökad transparens kring de köp som Riksbanken redan har genomfört men också kring centrala frågeställningar som även fortsättningsvis kommer påverka utformningen och implementeringen av Riksbankens värdepappersköp.


Författarna Denise Hansson och Joel Birging är verksamma vid Riksbankens avdelning för marknader.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-06-21