Starkt stöd för harmonisering av den svenska värdepappersmarknaden

Nyhet, Remissvar Det finns ett starkt stöd för harmonisering och standardisering till europeiska standarder inom den svenska värdepappersmarknaden. Det visar en sammanställning av de remissvar som Riksbanken fått in på remissen ”Användning av T2S för värdepappersavveckling i centralbankspengar”. Däremot visar remissvaren att det råder delade meningar kring att använda eurosystemets avvecklingsplattform för värdepapper, TARGET2-Securities (T2S), för svensk värdepappersavveckling.

Deltagare i Riksbankens system för stora betalningar, RIX, och andra intressenter inbjöds att svara på remissen och ge sin organisations syn på potentiella framtida förändringar inom värdepappersområdet samt på framtida arrangemang för hur centralbankspengar i svenska kronor tillhandahålls för värdepappersavveckling. Bland respondenterna finns det ett starkt stöd för harmonisering och standardisering av den svenska värdepappersmarknadens processer till europeiska standarder. Det anses vara viktigt för att bibehålla den svenska värdepappersmarknadens effektivitet och attraktivitet.

Vad gäller hur respondenterna förhåller sig till T2S som framtida avvecklingsplattform för svenska värdepapper är ungefär hälften neutrala eller avvaktande. Övriga fördelas jämnt mellan de som är positiva och de som är negativa till T2S. Som positiva aspekter med T2S lyfts bland annat effektivitetsvinster och stordriftsfördelar. Nackdelarna med T2S är framför allt relaterade till en oro för att kostnaderna, både de löpande kostnaderna och omställningskostnaderna, skulle öka vid en T2S-användning. Ytterligare aspekter som anses vara viktiga i valet av framtida avvecklingsplattform relaterar till tillgänglighet, robusthet och kontinuitet.

Riksbanken publicerade remissen ”Användning av T2S för värdepappersavveckling i centralbankspengar” i februari 2021. Den handlar om hur Riksbanken framöver ska tillhandahålla centralbankspengar i svenska kronor för avveckling av värdepapperstransaktioner. Remissperioden löpte fram till början av april 2021. Riksbanken fick in 18 svar på remissen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-05-12