G20-rapport om digitala centralbanksvalutor och gränsöverskridande betalningar

Nyhet BIS-CPMI, BIS Innovation Hub, Världsbanken och IMF har på uppdrag av G20 skrivit en ny rapport som identifierar och analyserar olika modeller för hur digitala centralbanksvalutor kan förbättra gränsöverskridande betalningar.

Arbetsgruppen som har tagit fram rapporten har letts av förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Rapporten tittar närmare på olika alternativ för hur allmänheten och betaltjänstleverantörer kan få tillgång till digitala centralbanksvalutor. Den undersöker också hur olika länders digitala centralbanksvalutor kan länkas samman och kommunicera med varandra för att underlätta gränsöverskridande betalningar. 

Rapporten konstaterar att det inte finns en modell som passar för alla länder och att rapporten därför ska ses som ett verktyg för centralbanker att analysera olika alternativ. Rapporten drar även slutsatsen att centralbanker runt om i världen bör samarbeta och beakta gränsöverskridande betalningar redan i utvecklingsfasen av en digital centralbanksvaluta.

Detta är den andra G20-rapporten om centralbanksvalutor och gränsöverskridande betalningar som tagits fram av arbetsgruppen under ledning av förste vice riksbankschef Cecilia Skingsley. Den första rapporten publicerades i juli 2021.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-07-11