Ingves och Jansson i finansutskottet: Vi värnar inflationsmålet

Nyhet Den höga inflationen skapar problem. Den urholkar köpkraften – framför allt för dem som har det sämst ställt – och gör det svårt för både hushåll och företag att planera sin ekonomi. Därför måste Riksbanken, som har riksdagens uppdrag att hålla inflationen låg och stabil, nu agera för att få ner inflationen. En låg och stabil inflation lägger grunden för en god ekonomisk utveckling. Det var budskapet från riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson när de idag frågades ut om den aktuella penningpolitiken i riksdagens finansutskott.

Inflationen är för hög – penningpolitiken måste agera

I slutet av förra året var inflationen utan energipriser fortfarande låg. Men under året har inflationen spridit sig brett i ekonomin. ”Idag stiger i stort sett alla priser i Sverige, och det snabbt”, sa Stefan Ingves. För att dämpa den höga inflationen har Riksbanken höjt styrräntan tre gånger i år och direktionens prognos är att den kommer att behöva höjas ytterligare det närmaste halvåret.

”Inflationen är alldeles för hög, och då måste vi agera med penningpolitiken. En högre styrränta dämpar den ekonomiska aktiviteten. Om vi inte agerar nu skulle det leda till ännu mer kännbara och negativa effekter längre fram. Nu prövas inflationsmålspolitiken”, sa Stefan Ingves.  

Han pekade samtidigt på den stora osäkerheten i Riksbankens prognoser och nämnde i sammanhanget det höga elpriset, det geopolitiska läget och samspelet mellan finans- och penningpolitiken på olika håll i världen. ”Om förutsättningarna ändras behöver vi anpassa penningpolitiken efter det. Vi gör det som krävs för att inflationen ska komma tillbaka till målet igen.”

Inflationsmålet är värt att försvara

Samma budskap inskärpte Per Jansson: ”Vi kommer att få ner inflationen till målet - det är ett löfte, inte en prognos.” Men han underströk att det finns bättre och sämre vägar dit. ”Bäst blir det givetvis om det går att föra tillbaka inflationen till målet med relativt försiktiga räntehöjningar. Det är också vad som ligger i vår prognos, där styrräntan toppar på 2,5 procent. Men mycket beror också på vilket stöd en sådan utveckling får av pris- och lönebildningen och utformningen av finanspolitiken.”

Inflationsmålet har bidragit till en god ekonomisk utveckling i Sverige, fortsatte han och pekade bland annat på att reallönerna ökat drygt tre gånger snabbare per år sedan inflationsmålet infördes 1995, jämfört med perioden 1970-1994. ”Inflationsmålet är värt att försvara och jag hoppas att vi med gemensamma krafter kan hjälpas åt med det.”

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-10-20