Klimatrelaterade omställningsrisker måste prioriteras

Nyhet De data och metoder som finns för att mäta klimatrelaterade omställningsrisker är under utveckling. Det pågår mycket arbete på området, i bankerna och i organisationer nationellt och internationellt, men det är dock viktigt att bankerna redan i dag beräknar och hanterar dessa risker. Det går inte att vänta på att bättre data och fullt standardiserade och harmoniserade metoder ska bli tillgängliga. Finansinspektionen och Riksbanken har tillsammans tillämpat Pacta-metoden (Paris Agreement Capital Transition Assessment) för att mäta klimatrelaterade omställningsrisker i bankernas kreditportföljer. Resultaten visar att det finns sådana omställningsrisker som bankerna måste ta hänsyn till.

Klimatförändringarna för med sig både fysiska risker och omställningsrisker. Till exempel kan fastigheter och anläggningar förstöras av naturkatastrofer samt att klimatmål, tekniska framsteg eller politiska beslut kan skapa ett tryck på företag att ställa om sin verksamhet. Klimatrelaterade risker kan leda till finansiella risker och det är därför viktigt att bankerna som långivare hanterar och förstår hur dessa risker påverkar riskerna för kreditförluster, och anpassar sin kreditgivning efter det. Det är också centralbankers och tillsynsmyndigheters ansvar att verka för att det finansiella systemet är motståndskraftigt mot den här typen av risker.

Resultaten från vår tillämpning av Pacta visar att det finns företag i bankernas låneportföljer som är utsatta för omställningsrisker. Många företag som har ett omställningsbehov har svårt att klara uppsatta klimatmål på fem års sikt. Av den bankutlåning som går till aktiviteter som är direkt skadliga för miljön – där en stor del utgörs av företag som utvinner fossila bränslen – är det mer än hälften som inte når målen. I och med att resultaten bara gäller för de företag som omfattas av Pacta-metoden och som det finns data för, går det inte att dra slutsatser på portföljnivå. Vi kan ändå konstatera att det finns klimatrelaterade omställningsrisker som bankerna måste ta hänsyn till. För att få en mer heltäckande bild, och för att även täcka in fysiska klimatrisker, behöver man komplettera analysen med andra metoder och verktyg.

Trots att mycket arbete kvarstår innan analyser av den här typen blir helt tillförlitliga är det viktigt att bankerna redan nu arbetar med att bedöma, kvantifiera och hantera klimatrisker. Klimatrisker är en realitet och det går inte att vänta på att heltäckande data och metoder blir tillgängliga.

Faktaruta

Paris Agreement Capital Transition Assessment (Pacta) för banker är en metod utvecklad för att analysera om företag uppfyller klimatmål som är specificerade i olika klimatscenarier. Resultaten kan användas som stöd för analysen av omställningsrisker i bankernas låneportföljer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-04-08