Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden följer utvecklingen noga

Nyhet Riksbanken följer utvecklingen på de finansiella marknaderna noga och har löpande dialog med andra myndigheter, aktörer på de finansiella marknaderna och andra centralbanker.

Riksbanken, Finansinspektionen, Riksgälden och Finansdepartementet har under en tid haft beredskap för att hantera eventuella effekter på de finansiella marknaderna till följd av säkerhetsläget i Europa. Frågan diskuterades bland annat vid ett extrainsatt möte med det finansiella stabilitetsrådet den 26 januari.

Den finansiella stabiliteten är god i Sverige. Riksbanken har som alltid beredskap att tillsammans med Finansinspektionen och Riksgälden vidta nödvändiga åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten om det skulle vara nödvändigt.

Kort om myndigheternas olika roller

Riksbanken arbetar för att värna den finansiella stabiliteten tillsammans med Finansinspektionen och Riksgälden. Myndigheterna har olika roller i arbetet. Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden samverkar också i det finansiella stabilitetsrådet. Om en finansiell störning skulle uppstå är rådet ett forum för att diskutera möjliga åtgärder för att hantera till exempel en kris.

  • Riksbanken kan ge särskilt likviditetsstöd till enskilda banker om de hamnar i akut likviditetskris som är så allvarlig att hela systemet är hotat. Riksbanken kan också utöka möjligheter för bankerna att låna i Riksbanken i både svensk och utländsk valuta till löptider som är längre än vad som normalt erbjuds.
  • Finansinspektionen ansvarar för tillsynen av finansiella institut i Sverige. Finansinspektionen har också uppdraget att analysera och motverka risker i andra delar av det finansiella systemet, som svenska hushålls och icke-finansiella företags skuldsättning.
  • Riksgälden ansvarar för att hantera banker och kreditinstitut i kris i syfte att värna den finansiella stabiliteten och skydda skattebetalarnas pengar. Riksgälden ansvarar även för statens upplåning och har goda förutsättningar för att vid behov öka upplåningen.
Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-02-25