Riksbanken utökar sin rapportering av klimatrelaterad information

Ekonomisk kommentar, Nyhet Riksbanken börjar publicera koldioxidavtrycket för tillgångarna i valutareserven. Koldioxidavtrycket för valutareserven uppgick till 298 000 ton koldioxid per miljard dollar BNP den 31 mars 2022. Det skriver författarna Emma Brattström och Ruzica Gajic i en ny ekonomisk kommentar om koldioxidavtrycket i Riksbankens valutareserv. För Riksbanken är det viktigt att förstå om och hur klimatförändringar påverkar värdet på de egna finansiella tillgångarna. Genom att beräkna och redovisa koldioxidavtrycket i valutareserven bidrar Riksbanken till transparens kring klimatrelaterad information.

Läs hela den ekonomiska kommentaren: Koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv

”Syftet med denna kommentar är att beräkna koldioxidavtrycket för Riksbankens valutareserv samtidigt som vi också analyserar beräkningsmetoden” säger Ruzica Gajic, analytiker på avdelningen för marknader. Beräkningen sker i linje med den rekommendation för centralbanker som utarbetats av Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Denna bygger i sin tur på rekommendationer från Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Resultatet uttrycks med måttet koldioxidintensitet. Sett över de senaste fem åren har koldioxidavtrycket för tillgångarna i Riksbankens valutareserv som är emitterade av stater och regioner minskat med två procent.

Även framåtblickande mått behövs

För att få en mer heltäckande analys av de klimatrelaterade riskerna för vår valutareserv, behöver man också komplettera bakåtblickande mått på utsläpp av växthusgaser – såsom koldioxidintensitet - med framåtblickande mått på omställningsrisker. Sådana mått visar hur stor och kostsam omställning som krävs i ett land för att minska utsläppen. Men något enskilt mått som kan visa storleken på omställningsriskerna för ett land finns inte idag men håller på att utvecklas.

Författarnas analys är en del i Riksbankens arbete med att undersöka hur man kan mäta klimatrelaterade finansiella risker för tillgångarna i valutareserven. Riksbanken fortsätter att analysera frågor kring klimatrelaterade risker i den finansiella tillgångsförvaltningen och följer även arbetet i relevanta internationella organisationer, nätverk och normgivande organ.

Läs ekonomiska kommentarer i nytt format

Den här ekonomiska kommentaren publiceras i ett nytt format, som webbrapport direkt på webbplatsen, i syfte att det ska vara enklare att ta del av rapporten digitalt. Via rapportens startsida finns den också i pdf-format för den som vill ladda ner och spara eller skriva ut. 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-04-12