Riksbankens finansmarknadsenkät: Rysslands invasion av Ukraina och stigande inflation gör att risktagandet minskar

Nyhet Marknadsaktörerna tar mindre risker än i höstas, omkring hälften svarar att de minskat sitt risktagande de senaste sex månaderna. De främsta skälen är Rysslands invasion av Ukraina och stigande inflation. Det visar Riksbankens Finansmarknadsenkät bland svenska ränte- och valutahandlare som genomfördes under andra halvan av mars månad.

En majoritet tycker att marknaden för den svenska kronan fungerar bra men andelen har minskat något sedan höstens enkät. Däremot anser aktörerna att den svenska räntemarknaden fungerar dåligt, främst beror det på Riksbankens värdepappersköp.

Finansmarknadsenkäten

Två gånger om året skickar Riksbanken ut en enkät till aktörer aktiva på de svenska ränte- och valutamarknaderna. Syftet är att få en samlad bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknaderna – hur dessa fungerar, hur marknadsaktiviteten ser ut och hur omfattande aktörernas risktagande är. I rapporten Finansmarknadsenkäten redovisas resultaten från den enkät som besvarades under perioden 14-31 mars 2022. Redovisningen baseras endast på aktörernas svar och redogör inte för Riksbankens bedömningar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-05-04