Så fattas ett penningpolitiskt beslut

Ekonomisk kommentar, Nyhet Coronakrisen har testat flexibiliteten i hur Riksbanken fattar beslut om penningpolitiken. Men i grunden är beredningsprocessen densamma nu som före krisen. I en ekonomisk kommentar beskriver Maria Sjödin, rådgivare på avdelningen för penningpolitik, hur det går till när Riksbanken fattar ett penningpolitiskt beslut.

Läs hela den ekonomiska kommentaren: Vägen till ett penningpolitiskt beslut

I normalfallet fattar Riksbankens direktion fem penningpolitiska beslut per år och den penningpolitiska beredningsprocessen pågår i cirka fem veckor. Beredningen kan grovt delas in i fyra steg. Fasen innan avdelningen för penningpolitik (APP) presenterar underlaget för direktionen, själva mötena med direktionen i den penningpolitiska beredningsgruppen (PBG), fasen efter dessa möten och slutligen det penningpolitiska beslutsmötet och kommunikationen i samband med det.

Det är huvudsakligen den här processen för att ta fram det penningpolitiska beslutsunderlaget som Maria Sjödin beskriver i sin kommentar. Hon konstaterar att samtidigt som beredningen är en strukturerad process behöver den också vara flexibel och beskriver hur coronakrisen testat Riksbankens beredskap och förmåga att agera snabbt och på flera olika sätt. Det har varit nödvändigt att tänka i nya banor, inte bara vad gäller arbetsmetoder och beslutsprocesser men också när det gäller åtgärder. Fokus har legat på att förstå utvecklingen i realtid och reagera med lämpliga, men i vissa fall oprövade, verktyg för att åtgärda akuta problem i ekonomin. Krishanteringen under pandemin innebar sammantaget att det i Riksbankens beslutsprocesser behövdes ett ännu tätare samarbete mellan avdelningen för penningpolitik, avdelningen för finansiell stabilitet, avdelningen för marknader och även avdelningen för betalningar.

Efter det mycket turbulenta 2020 är hanteringen av pandemins konsekvenser nu snarare en del i det normala, löpande arbetet på Riksbanken. Strukturen för beredningsprocessen är i stort sett densamma nu som före krisen men innehållet i beredningen är förändrat på flera sätt, bland annat till följd av Riksbankens omfattande innehav av värdepapper. Penningpolitiken möter ständigt nya utmaningar och det kommer även fortsättningsvis att vara viktigt att beredningen inför de penningpolitiska besluten är flexibel och bidrar till Riksbankens förmåga att agera snabbt och på olika sätt, skriver Maria Sjödin.

Läs ekonomiska kommentarer i nytt format

Den här ekonomiska kommentaren publiceras i ett nytt format, som webbrapport direkt på webbplatsen, i syfte att det ska vara enklare att ta del av rapporten digitalt. Via rapportens startsida finns den också i pdf-format för den som vill ladda ner och spara eller skriva ut. 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-04-07