Så påverkade Riksbankens värdepappersköp under pandemin olika finansiella priser

Nyhet, Staff memo Riksbankens köp av värdepapper under pandemin bidrog till mer expansiva finansiella förhållanden via lägre räntor, i synnerhet på kommunobligationer och säkerställda obligationer, en något svagare krona och något högre aktiepriser. Det visar en analys gjord av Peter Gustafsson, rådgivare vid avdelningen för penningpolitik i Staff memon ”En händelsestudie av värdepappersköpens effekter på finansiella priser under pandemin”.

Coronapandemin ledde till en historiskt stor nedgång i den globala ekonomiska aktiviteten och kraftiga prisrörelser på de finansiella marknaderna under några månader våren 2020. Ekonomisk-politiska beslutsfattare världen över, däribland Riksbanken, vidtog åtgärder för att förebygga en finansiell kris och mildra de realekonomiska effekterna av samhällsnedstängningarna. Riksbankens åtgärder innefattade, i likhet med flera andra centralbanker, betydande köp av värdepapper. Räntor och riskpremier upphörde att stiga, och i Sverige sjönk de i många fall till lägre nivåer än före pandemin.

Riksbankens köp innefattade såväl offentliga som privata värdepapper och annonserades som ett rambelopp för totala köp under en längre tid. Resultatet av analysen indikerar att köpen bidrog till mer expansiva finansiella förhållanden via lägre räntor, i synnerhet på kommunobligationer och säkerställda obligationer, en något svagare krona och något högre aktiepriser.

Resultaten är dock osäkra, bland annat för att värdepappersköpen annonserades samtidigt som andra åtgärder och att effekterna sannolikt inte bara uppstod just vid annonseringarna. De uppskattade effekterna tar heller ingen hänsyn till att värdepappersköpen syftade till att minska risken för en finansiell kris och kan således underskatta betydelsen av vad som hade hänt om Riksbanken inte hade köpt några värdepapper.


Av Peter Gustafsson, rådgivare vid avdelningen för penningpolitik.

Staff memo

I ett Staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i Staff memos är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-03-11