Välfungerande kreditförsörjning för flertalet företag under pandemin

Nyhet, Staff memo Utlåningen från Monetära finansinstitut (MFI) till företag varierade kraftigt under coronapandemin. I det här staff memot visar vi att det endast var ett begränsat antal större företag som drev dessa förändringar och att de delvis berodde på att företagen tillfälligt skiftade mellan marknadsfinansiering och banklån.

I synnerhet mindre företag kan ha svårt att få lån i oroliga tider, vi finner dock inga indikationer på att det förekom någon generell kreditåtstramning. Lånetillväxten för de mindre företagen låg på en relativt hög nivå under stora delar av pandemin, även om det finns tecken på att de allra minsta företagen kan ha haft något svårare att få lån. Företag i de branscher som drabbades hårdast av pandemin hade relativt oförändrade lånevolymer. Det skedde heller inte någon åtstramning i form av högre låneräntor, dessa var överlag stabila.

Riksbankens företagsundersökning och andra enkätundersökningar visar samtidigt att storföretagen kunde finansiera sig medan mindre företag, och företag inom de branscher där efterfrågan minskade kraftigt, uppgav att det var svårare än vanligt att få lån under pandemin. Det skulle kunna tyda på att det fanns en ökad efterfrågan på lån som bankerna inte tillgodosåg. Uppgifter om antalet gjorda kreditupplysningar indikerar dock att antalet låneansökningar inte förändrades nämnvärt under pandemin. Sannolikt valde en del företag med behov av extern finansiering att inte ansöka om banklån, möjligtvis till följd av de statliga stödåtgärder som sattes in under pandemin.


Av Kimberly Doherty, Maria Eriksson och Daniel Hansson. Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Staff memo

I ett staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-07-06