Brist på likviditet skapar svåra situationer för pensionsförvaltare

Nyhet, Staff memo I september 2022 steg brittiska långräntor kraftigt till följd av ett ofinansierat budgetförslag från landets regering. Detta ledde till en likviditetskris i flera brittiska pensionsfonder på grund av deras förvaltningsstrategi. I ett nytt Staff memo analyserar författaren Mathias Andersson varför problemen i Storbritannien uppstod, vad det innebär för den finansiella stabiliteten och hur motsvarande risker och sårbarheter ser ut i Sverige.

1 600 miljarder brittiska pund, eller drygt två tredjedelar av Storbritanniens bruttonationalprodukt – det är värdet på den garanterade pensionsskulden som brittiska pensionsfonder förvaltar genom LDI (liability-driven investment) – en skulddriven förvaltningsstrategi som nyligen bidrog till att sätta den brittiska statsobligationsmarknaden i gungning. Pensionsfonderna använder strategin för att skapa en hävstång på sina räntebärande tillgångar i syfte att bättre matcha värdet på tillgångar och skulder. Hävstången skapar likviditetsrisker eftersom fonderna blir föremål för utbyte av säkerheter beroende på hur räntorna utvecklas. När räntorna skenade i september 2022 fick därför fonderna problem med sin likviditet och situationen blev så allvarlig att Bank of England valde att ingripa på marknaden för att stabilisera den.

Ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv kan brist på likviditet skapa svåra situationer för pensionsförvaltare som riskerar att spilla över till andra marknader och aktörer. Svenska pensionsföretag med finansiella garantier gentemot sina pensionstagare använder inte hävstång för att skydda sig mot räntor i lika stor utsträckning som deras brittiska motsvarigheter gör. Men de har ändå en betydande närvaro på flera marknader vars funktionssätt kan skadas om företagen plötsligt tvingas sälja stora delar av sina innehav. Det är därför viktigt att vara fortsatt vaksam över likviditetsrisker som kan uppstå för finansiella intermediärer som pensionsföretag och de sammankopplingar de har med övriga aktörer på de finansiella marknaderna.


Av Mathias Andersson. Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

STAFF MEMO

I ett staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i
relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser
och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av
berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och
ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-01-30