ESRB utfärdar rekommendation om sårbarheter i den kommersiella fastighetssektorn

Nyhet Europeiska systemrisknämnden (ESRB), EU:s makrotillsynsorgan, utfärdar en generell rekommendation om risker kopplade till sårbarheter på de kommersiella fastighetsmarknaderna i EU och Island, Lichtenstein och Norge. Rekommendationen uppmanar till förbättrad övervakning av sådana risker för det finansiella systemet, och till åtgärder inom både mikro- och makrotillsynen för att hantera identifierade sårbarheter där så behövs.

ESRB:s analys visar att det finns risker i den kommersiella fastighetssektorn som kan påverka både det finansiella systemet och realekonomin om de materialiseras. ESRB bedömer att sektorn är sårbar för risker kopplade till den rådande ekonomiska utvecklingen, som stigande finansieringskostnader, högre inflation och sämre ekonomisk utveckling som följd av Rysslands invasion av Ukraina. Problem i sektorn kan dessutom förstärkas genom de länkar som finns till banker och även andra finansiella institut, och över landsgränser.

För att minska systemrisker kopplade till den kommersiella fastighetssektorn utfärdar ESRB en rekommendation till alla relevanta medlemsinstitutioner att förbättra övervakningen av riskerna i sektorn, och att tillsynsmyndigheter ska försäkra sig om en sund finansiering och motståndskraft inom sektorn. ESRB rekommenderar också att EU-kommissionen utvecklar så kallade aktivitetsbaserade makrotillsynsverktyg som en del av den gemensamma regleringen av finansiella marknader i EU.

"Vi välkomnar ESRB:s rekommendation. Den betonar vikten av att fortsätta arbetet med att motverka sårbarheterna i den kommersiella fastighetssektorn. I Sverige beror sårbarheterna framför allt på den höga skuldsättningen inom sektorn. I takt med kraftigt stigande räntor sedan sommaren 2021 har dess refinansiering blivit svårare och dyrare. En hög skuldsättning kombinerad med stigande finansieringskostnader innebär en uppenbar risk för företagen både i form av värdefall på fastigheter och sämre lönsamhet" säger riksbankschef Erik Thedéen och FI:s vikarierande generaldirektör Susanna Grufman.


Rekommendationen riktas till alla ESRB:s medlemsstater samt till Europeiska kommissionen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-01-25