Klimatrelaterade risker behöver identifieras och hanteras

Nyhet Klimatförändringarna och omställningen till en hållbar ekonomi kan påverka prisstabiliteten och den ekonomiska utvecklingen samt hota den finansiella stabiliteten. Riksbanken får nu, genom den nya riksbankslagen, i uppgift att identifiera hot mot en hållbar utveckling som påverkar förutsättningarna för sin verksamhet. Klimatrapporten, som publiceras idag, beskriver hur Riksbanken arbetar med klimatrelaterade risker och vilka utmaningar som Riksbanken och andra aktörer inom finanssektorn behöver hantera.

Riksbanken tar hänsyn till klimatrelaterade risker

Riksbanken ska enligt den nya riksbankslagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, identifiera hot mot en hållbar utveckling som påverkar förutsättningarna för verksamheten. Riksbanken tar hänsyn till klimatrelaterade risker i flera delar av sin verksamhet, bland annat i penningpolitiken, tillgångsförvaltningen, i arbetet med finansiell stabilitet och betalningar. Riksbanken deltar också i flera internationella samarbeten för att bidra till att minska riskerna med klimatförändringarna. Under 2022 vägdes klimatrelaterade risker in i köpen av företagsobligationer, och koldioxidavtrycket för valutareserven redovisades. Arbetet med att identifiera och väga in klimatrelaterade risker och bidra till övergången till ett hållbart samhälle kommer att fortsätta.

Prisstabiliteten kan påverkas av klimatförändringarna och omställningen

Klimatförändringarna och omställningen till en hållbar ekonomi skapar nya risker som påverkar både priser och produktion. Det påverkar Riksbankens möjligheter att uppfylla sitt mandat och därför behöver Riksbanken skaffa sig kunskaper om hur dessa risker påverkar ekonomin. Som exempel kan energipriserna komma att påverkas när koldioxidintensiv teknik avvecklas under omställningen mot ny och hållbar energi. Riksbanken analyserar bland annat hur penningpolitiska strategier kan påverka inflationen och den ekonomiska utvecklingen i en miljö där energipriserna stiger kraftigt och varierar mycket, som exempelvis kan bero på omställningsrisker eller fysiska risker kopplade till klimatförändringar.

Klimatförändringarna kan även påverka den finansiella stabiliteten

Klimatförändringarna och omställningen till en hållbar ekonomi skapar även risker som kan hota den finansiella stabiliteten. Alla aktörer inom det finansiella systemet behöver därför bli bättre på att identifiera, mäta och hantera de klimatrelaterade riskerna. Svenska banker är exponerade mot riskerna på flera olika sätt, framför allt genom de krediter de ger till företag i branscher som antingen påverkar eller påverkas av klimatförändringarna. Riksbanken anser därför att de svenska bankerna bör redovisa de klimatrisker de är exponerade mot så att dessa bättre kan analyseras och hanteras.

För att hantera de klimatrelaterade riskerna krävs bättre data

För att aktörerna i det finansiella systemet ska kunna bedöma och hantera klimatrelaterade risker behöver de tillgång till tillförlitliga klimatrelaterade data. När sådana saknas eller är bristfälliga kan investerare lätt få en missvisande bild av hur exponerade olika företag är mot klimatrelaterade risker. Det kan leda till att de investerar i ohållbara företag, i tron att dessa är hållbara, och därmed utsätter sig för högre risker än önskat. Dessutom hämmar det omställningen vilket ökar klimatriskerna på sikt. Ramverk som ökar transparensen kring klimatrelaterade data måste därför utvecklas inom EU och globalt.

Om Klimatrapporten

Klimatrapporten redogör för varför och hur Riksbanken arbetar med hållbarhet och klimatrelaterade risker inom ramen för sitt uppdrag. Detta är andra gången som Klimatrapporten publiceras. Årets rapport beskriver även vad den nya riksbankslagen, som trädde i kraft vid årsskiftet 2022/2023, innebär för hållbarhetsarbetet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-01-25