Ny kartläggning av investeringsfondssektorns gränsöverskridande länkar

Nyhet, Staff memo I ett nytt staff memo kartläggs för första gången de svenska gränsöverskridande länkarna som kommer från investeringar i den snabbt växande fondsektorn. Författaren Samantha Myers, senior ekonom på avdelning för finansiell stabilitet, konstaterar att samtidigt som den svenska fondsektorns verksamhet är koncentrerad till Sverige finns det betydande och växande kopplingar till utländska marknader som kan ha påverkan på svensk finansiell stabilitet.

Den svenska fondssektorn har nästan fyrdubblats i storlek sedan 2012. Denna del av finanssektorn verkar inte isolerat, utan är starkt sammankopplad med de globala finansmarknaderna.

Med hjälp av mikrodata har författaren för första gången i detalj kartlagt de svenska gränsöverskridande länkarna som kommer från investeringar kopplade till fondmarknaden. Resultaten visar att det utländska ägandet av svenska fonder är litet, samtidigt placerar svenska investerare en betydande del i utländska fonder.

Samtidigt som svenska fonder till stor del investerar i svenska värdepapper, är över hälften av deras investerade värdepapper emitterade utomlands, de investerar betydande belopp i sjukvårds- och teknologiföretag från USA. Slutligen visar kartläggningen att utländska fonders investeringar i svenska värdepapper – särskilt kortfristiga värdepapper utgivna av svenska banker – är betydande.

Staff memo

I ett staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i staff memos är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-08-08