Riksbankens Finansmarknadsenkät: Ränte- och valutamarknaderna fungerar allt bättre

Nyhet De svenska ränte- och valutamarknaderna har förbättrats jämfört med i våras. Det uppger aktörer på marknaderna som deltagit i Riksbankens Finansmarkandsenkät som genomfördes under september och oktober.

Aktörerna på den svenska räntemarknaden har en minde pessimistisk syn på marknadens funktionssätt och likviditet. Flera aktörer nämner att Riksbanken försäljningar av statsobligationer har förbättrat likviditeten på marknaden.

På valutamarknaden tycker en majoritet av aktörerna att marknaden för svenska kronor fungerar bra, det kan jämföras med i våras då det var knappt hälften.

De flesta finansmarkandsaktörer anser sig ta neutrala eller låga risker, vilket uppges beror på geopolitisk osäkerhet samt risker kopplade till inflationen och högre räntor.

FINANSMARKNADSENKÄTEN

Två gånger per år skickar Riksbanken ut Finansmarknadsenkäten till aktörer som är aktiva på de svenska valuta- och räntemarknaderna. Syftet är att få en bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknaderna – hur dessa fungerar, hur marknadsaktiviteten ser ut och hur stora risker aktörerna tar. I denna rapport redovisas resultaten från den enkät som besvarades under perioden 21 september till 9 oktober 2023. Redovisningen baseras endast på aktörernas svar och redogör inte för Riksbankens bedömningar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-11-02