Riksbankens finansmarknadsenkät: Ränte- och valutamarknaderna fungerar något bättre

Nyhet De svenska ränte- och valutamarknaderna fungerar något bättre idag jämfört med i höstas. Det uppger de ränte- och valutahandlare som deltagit i Riksbankens Finansmarknadsenkät som genomfördes i mars.

Liksom i tidigare enkäter uppges den svenska räntemarknaden ändå fortsatt fungera dåligt, vilket man anser beror på dålig likviditet, få marknadsaktörer, Riksbankens tidigare värdepappersköp samt en låg vilja och möjlighet att ta risk bland marknadsgaranter. Jämfört med i höstas är det dock färre aktörer idag som anser att räntemarknaden fungerar mycket dåligt.

Även vad gäller valutamarknaderna ser aktörerna något mer positivt på läget. Exempelvis uppger fler respondenter att marknadslikviditeten är bra, särskilt på terminsmarknaden.

Finansmarknadsaktörerna tar idag mindre risk jämfört med i höstas, vilket uppges bero på hög volatilitet, dålig likviditet och osäkra framtidsutsikter.

FINANSMARKNADSENKÄTEN

Två gånger per år skickar Riksbanken ut Finansmarknadsenkäten till aktörer som är aktiva på de svenska valuta- och räntemarknaderna. Syftet är att få en bild av aktörernas syn på de svenska finansiella marknaderna – hur dessa fungerar, hur marknadsaktiviteten ser ut och hur stora risker aktörerna tar. I denna rapport redovisas resultaten från den enkät som besvarades under perioden 7 till 28 mars 2023. Enkäten besvarades denna gång av 54 aktörer. Redovisningen baseras endast på aktörernas svar och redogör inte för Riksbankens bedömningar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-05-03