Betaltjänster billigare och lönsammare för bankerna

Staff memo Digitaliseringen har minskat bankernas kostnader för betaltjänster. Deras kostnader för att hantera kontanter har till exempel sjunkit med nästan 3 miljarder kronor år 2021 jämfört med 2009. Tillsammans med ökningen av antalet digitala betalningar har detta gjort betaltjänster mer lönsamma för bankerna. Det skriver Anders Mölgaard Pedersen och Nina Engström vid Riksbankens avdelning för betalningar i ett staff memo.

Bankerna har kostnader för att erbjuda betaltjänster, bland annat i form av arbetskraft och IT-system. Digitaliseringen har de senaste åren minskat bankernas kostnader för betaltjänster avsevärt.  Exempelvis har digitalisering gjort att kostnaderna för att tillhandahålla kontanttjänster har minskat med 80 procent, eller 2,7 miljarder kronor, år 2021 jämfört med 2009. Bakgrunden är den minskade användningen av kontanter och att bankerna erbjuder allt färre kontanttjänster.

När fler betalningar görs digitalt minskar dessutom bankernas kostnader per betalning, eftersom kostnaderna för digitala betalningar i stor utsträckning är fasta som inte ökar när antalet betalningar ökar. Däremot ökar bankernas intäkter när betalningarna blir fler, särskilt för kort. Det har medfört att bankerna har gått från att ha en förlust för sina betaltjänster 2009 till att göra en vinst på dem 2021.

Den svenska betalningsinfrastrukturen ska moderniseras, och det återstår att se hur det kommer att påverka bankernas kostnader för betaltjänster framöver. Arbetet kräver mycket resurser från bankerna och medför högre kostnader på kort sikt. På längre sikt är det sannolikt att moderniseringen kommer att leda till en effektivare betalningsinfrastruktur och bidra till att minska bankernas kostnader för att erbjuda betaltjänster ytterligare.

Författare: Anders Mölgaard Pedersen och Nina Engström, verksamma vid Riksbankens avdelning för betalningar.

Staff memo

I ett staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i staff memon är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-03-11