Den svenska finansmarknaden 2024: Det finansiella systemet är stort, komplext och i ständig utveckling

Nyhet Det finansiella systemet fyller en viktig funktion i samhället, såväl för enskilda individer som företag. Finansmarknaden utvecklas i snabb takt, med ständigt nya aktörer och ett växande utbud av tjänster. Den nya upplagan av rapporten Den svenska finansmarknaden ger en heltäckande överblick av det svenska finansiella systemet.

Rapporten beskriver det finansiella systemet utifrån dess grundläggande funktioner och centrala aktörer. För att ge läsaren en helhetsbild ligger rapportens fokus på att beskriva systemet på en övergripande nivå, visa på dess storlek och peka på samband och länkar mellan olika aktörer. Den tar upp hushållens, företagens och den offentliga sektorns betydelse för systemet samt beskriver de viktiga mellanhänderna som banker, fondbolag och försäkrings- och pensionsföretag. Dessutom ges en övergripande bild av den finansiella infrastruktur som används för betalningar och värdepapperstransaktioner.

”Det är glädjande att vi kan ge ut Den svenska finansmarknaden igen, den har genom åren varit en efterfrågad rapport. Syftet med rapporten är att bidra till ökad kunskap och förståelse för hur det finansiella systemet fungerar och utvecklas. Rapporten vänder sig i första hand till studenter och en intresserad allmänhet, men även till professionella aktörer på finansmarknaden”, säger riksbankschef Erik Thedéen.

Den svenska finansmarknaden gavs senast ut 2016. Ambitionen är att rapporten ska ges ut på regelbunden basis. En engelsk version av Den svenska finansmarknaden kommer att publiceras i augusti.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-06-19