Förändringar i kreditprövningen kan förstärka ekonomiska svängningar

Staff memo När en långivare gör en kreditprövning bedömer den vilka förutsättningar en låntagare har att betala räntor och amorteringar på ett nytt lån. I ett nytt staff memo visar enkla beräkningar att förändringar i kreditprövningen kan ha en betydande inverkan på hushållens låneutrymme och därmed även på bostadspriserna. På detta sätt kan stora förändringar i kreditprövningen förstärka ekonomiska svängningar.

I staff memot ”Kreditprövningen vid bolån” redogör författarna för vilka delar som ingår i en kreditprövning för bolån, hur dessa har förändrats över tid och på vilket sätt de påverkar låntagare. Staff memot fokuserar på kreditprövningens två huvudsakliga komponenter: kalkylräntan, det vill säga den ränta som bankerna använder för att säkerställa att en låntagare klarar av att betala högre räntor, och schablonen för levnadskostnader, det vill säga den kostnad som låntagaren antas lägga på grundläggande konsumtion. Författarna finner bland annat att under åren 2021-2023 har ökningen av schablonkostnader och kalkylräntor medfört att låneutrymmet minskat något. Under tidigare år hade hushållens disponibla inkomster ökat snabbare än schablonerna över tid, vilket gav hushållen ett större låneutrymme.

Vid en jämförelse förefaller också bankernas schabloner understiga hushållens faktiska utgifter. Detta indikerar att bankerna utgår från att låntagarna kan göra olika anpassningar för att fullgöra kreditavtalet. Vid försämrade ekonomiska förutsättningar kan vissa låntagare behöva göra stora anpassningar, vilket de behöver vara medvetna om.

Finansiella kriser har ofta föregåtts av en period där långivarna har lättat på kreditprövningen, ökat utbudet av krediter och bidragit till att skapa en självförstärkande spiral mellan tillgångspriser och skulder. Det finns alltså en tydlig koppling mellan långivarnas kreditprövning och stabiliteten i det finansiella systemet.

Författare: Karl Blom, Dominika Krygier och Niclas Olsén Ingefeldt, verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik och avdelning för finansiell stabilitet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-06-12