Inflationsdynamiken under höginflationsperioden

Ekonomisk kommentar, Nyhet Det är framförallt frekvensen av prisförändringar som samvarierar med den aggregerade prisförändringstakten på produkter som ingår konsumentprisindex, skriver Mathias Klein, Klara Strömberg och Oskar Tysklind i en ny ekonomisk kommentar. Resultatet är särskilt tydligt för perioden med hög inflation då prishöjningsfrekvensen steg markant i förhållande till prissänkningsfrekvensen, samtidigt som den genomsnittliga storleken på prisförändringarna var relativt stabil. I början av 2024 när inflationen kommit ned på relativt normala nivåer igen har även prisförändringsfrekvensen gjort det.

Genom att studera prisutvecklingen på mikronivå kan man få en bättre förståelse för den underliggande prisdynamiken och företagens prissättningsbeteende. En tidigare studie från Riksbanken visade att det primärt är förhållandet mellan hur ofta priserna höjs och sänks som förklarar prisutvecklingen över tid medan variationen i prisförändringarnas storlek primärt förklarade säsongsmönstret i KPI. I den här ekonomiska kommentaren har författarna uppdaterat beräkningarna med data från perioden 2019-2024.

Resultaten visar tydligt hur företagens prissättningsbeteende förändrades under perioden med hög inflation. Under perioden höjde företagen priserna oftare medan den genomsnittliga storleken på prisförändringarna var relativt oförändrad. I takt med att inflationen har normaliserats så har även prisförändringsfrekvensen gjort det, och nu i början av 2024 tycks prissättningsbeteendet vara mer i linje med hur det såg ut före perioden med hög inflation.


Författare: Mathias Klein, Klara Strömberg och Oskar Tysklind, verksamma vid avdelningen för penningpolitik.

EKONOMISKA KOMMENTARER

Ekonomiska kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Riksbanken. Den kan författas av både enskilda direktionsledamöter och medarbetare på Riksbanken. Medarbetares kommentarer godkänns av avdelningschef medan direktionsledamöterna själva ansvarar för innehållet i sina kommentarer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-07-04