Marknadssituationer påverkar investerarbeteenden

Nyhet, Staff memo Investerares beteenden kan påverka marknadernas funktionssätt och skapa risker. I ett nytt staff memo undersöker författaren hur investerarbeteenden har förändrats över tid och varierat beroende på marknadssituationer. Sedan 2020 har olika marknadssituationer påverkat investerarbeteenden på svenska obligationsmarknader. Exempel på sådana situationer är coronapandemins initiala marknadseffekter, Riksbankens kvantitativa lättnader respektive åtstramningar samt skiftande räntelägen och riskpremier.

I staff memot ”Investerarbeteenden på svenska obligationsmarknader” identifierar författaren Mathias Andersson bland annat investerare som visat kontracykliska beteenden, det vill säga de som köper obligationer under marknadsstress när priserna faller. Sådant beteende kan mildra prisfallen och finansieringskostnaderna för företag i ansträngda finansieringsmiljöer. Dessa investerare agerar dock inte alltid kontracykliskt i alla situationer eller på alla marknader.

Till exempel agerade försäkrings- och pensionssektorn kontracykliskt på företagsobligationsmarknaden under pandemins första kvartal genom att köpa företagsobligationer från fonder med likviditetsproblem, men agerade procykliskt i säkerställda obligationer när bankerna stundvis hade svårt att emittera sådana obligationer. Detta procykliska beteende pausades när Riksbanken började köpa säkerställda obligationer och återupptogs när Riksbanken började låta sina innehav förfalla, och riskpremierna steg igen.

Marknaderna har hittills absorberat Riksbankens kvantitativa åtstramningar. Långräntefonder har haft stora nettoinflöden och varit köpare av svenska obligationer, och utländska aktörer återvänder till marknaderna. En del av dessa utländska aktörer är fonder som verkar ha lånefinansierat en del av sitt innehav av säkerställda obligationer. Detta kan göra bankernas marknadsfinansiering mer volatil.

Författare: Mathias Andersson, verksam vid avdelningen för finansiell stabilitet.

Staff memo

I ett staff memo kan medarbetare på Riksbanken offentliggöra kvalificerade analyser i relevanta frågor. Det är en tjänstemannapublikation som är fri från policyslutsatser och individuella ställningstaganden i aktuella policyfrågor. Publikationen godkänns av berörd avdelningschef. De åsikter som uttrycks i staff memon är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-05-24