Penningpolitik och beteendeekonomi

Ekonomisk kommentar, Nyhet Tänker hushåll på räntan och lönen i reala eller nominella termer när de fattar ekonomiska beslut? Påverkar ”mental bokföring” hushållens vilja att köpa olika typer av varor och tjänster vid olika tillfällen? Hur kan de penningpolitiska beslutsprocesserna påverkas av olika socialpsykologiska faktorer som grupptänkande?

I den ekonomiska kommentaren ”Penningpolitik och beteendeekonomi” resonerar förste vice riksbankschef Anna Breman och Björn Lagerwall, senior rådgivare vid avdelningen för penningpolitik, om hur psykologiska faktorer kan ha stor betydelse både när det gäller förståelsen av makroekonomiska samband och av penningpolitiskt beslutsfattande.

De senaste årens höga inflation och förändrade konsumtionsmönster var svåra att fånga i modeller och analyser som centralbanker normalt använder sig av. Men författarna menar att insikter från beteendeekonomin ger en ökad förståelse för utvecklingen och kan fungera som ett nyttigt komplement till makroekonomiska standardmodeller för att förbättra analysen och beslutsfattandet inom penningpolitiken.


Författare: Förste vice riksbankschef Anna Breman och Björn Lagerwall, senior rådgivare vid avdelningen för penningpolitik.

EKONOMISKA KOMMENTARER

Ekonomiska kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Riksbanken. Den kan författas av både enskilda direktionsledamöter och medarbetare på Riksbanken. Medarbetares kommentarer godkänns av avdelningschef medan direktionsledamöterna själva ansvarar för innehållet i sina kommentarer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-04-10