Vilket inflationsmått som fungerar bäst beror på situationen

Ekonomisk kommentar, Nyhet Centralbanker över hela världen använder sig ofta av begreppet ”underliggande inflation” för att beskriva de mer långsiktiga trenderna i inflationsutvecklingen. Men hur bra är egentligen dessa mått för att göra prognoser om framtidens KPIF-inflation? Den frågan besvaras i en ny ekonomisk kommentar av Jesper Johansson och Oskar Tysklind vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Begreppet underliggande inflation omfattar många olika mått och vilka av dessa som Riksbanken analyserar har förändrats över tid. De vanligaste måtten baseras på årlig procentuell förändring och dessa har Riksbanken använts sig av sedan länge. De senaste åren sedan pandemin har det dock i allt högre grad kommit att handla om att analysera mått på prisförändringar över kortare perioder än ett år.

I sin ekonomiska kommentar utvärderar Johansson och Tysklind ett antal mått som Riksbanken använder sig av, både hur väl de korrelerar med resursutnyttjandet i ekonomin och hur väl de fungerar som spåkula för framtida KPIF-inflation. Utvärderingen visar att måtten på prisförändringar över kortare perioder än ett år vanligtvis inte är så bra på att prognostisera framtida inflation mätt som årlig procentuell förändring i KPIF.

Men bilden är inte entydig. Under de senaste fem åren, som inkluderar perioden med snabbt stigande och därefter snabbt fallande inflation, har mått beräknade över kortare perioder varit relativt sett bättre än de mått som är beräknade över längre perioder. Slutsatsen är alltså att det kan löna sig att analysera denna typ av mått under perioder med stora förändringar i inflationstakten. Under normala omständigheter är de dock för volatila och innehåller för mycket ”brus” för att vara användbara.


Författare: Jesper Johansson och Oskar Tysklind, verksamma vid avdelningen för penningpolitik.

EKONOMISKA KOMMENTARER

Ekonomiska kommentarer är korta analyser om relevanta frågor för Riksbanken. Den kan författas av både enskilda direktionsledamöter och medarbetare på Riksbanken. Medarbetares kommentarer godkänns av avdelningschef medan direktionsledamöterna själva ansvarar för innehållet i sina kommentarer.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-02-21