Politisk osäkerhet inom EU oroar marknadsaktörerna

Pressmeddelande Merparten av de tillfrågade marknadsaktörerna i vårens riskenkät anser att det finns risker kopplade till den politiska osäkerheten i EU. Även det låga ränteläget, hushållens skuldsättning och höga bostads- samt fastighetspriser lyfts fram som en källa till oro. Mer än hälften av aktörerna anser att de svenska finansiella marknadernas sätt att fungera är oförändrat jämfört med för ett halvår sedan, medan var tredje aktör anser att de fungerar något sämre.

Bland de fem största riskerna för det svenska finansiella systemet nämner två av tre aktörer politisk osäkerhet i EU, vilket gör detta till den mest omnämnda risken. Näst mest omnämnd är risker kopplade till höga bostads- och fastighetspriser följt av en lång period av låga räntor. Motiv som lyfts fram är att hushållens skulder och värderingen av olika tillgångsslag, däribland bostäder, har ökat under en tid av låga räntor. Därtill anser aktörerna att en lång period av låga räntor kan bygga upp risker i det finansiella systemet genom den jakt på avkastning som enligt dem sker i en lågräntemiljö.

En majoritet anser att de finansiella marknadernas funktionssätt är oförändrat

Mer än hälften av aktörerna anser att de svenska finansiella marknadernas sätt att fungera är i stort sett oförändrat jämfört med för ett halvår sedan. Var tredje aktör anser dock att marknaderna fungerar något sämre. Det främsta skälet uppges vara en lägre marknadslikviditet för obligationer, främst till följd av olika finansiella regelverk. För statsobligationsmarknaden nämns även Riksbankens köp av statsobligationer som en orsak till att marknadslikviditeten för dessa har försämrats.

Fakta

Sedan våren 2008 skickar Riksbanken ut en riskenkät två gånger per år till aktörer på de svenska ränte- och valutamarknaderna, såväl placerare som låntagare. Syftet med enkäten är att få en samlad bild av aktörernas syn på riskerna i det svenska finansiella systemet och funktionssättet på de svenska finansiella marknaderna. Enkäten gäller uteslutande det svenska finansiella systemet. I denna rapport redovisas resultaten från den enkät som besvarades mellan den 23 mars och den 7 april 2017. Enkäten utfördes således innan det franska presidentvalet. Enkäten skickades ut till 71 aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden. Svarsfrekvensen uppgick till 80 procent. Resultaten som redovisas baseras på aktörernas svar och reflekterar inte nödvändigtvis Riksbankens syn på risker i det svenska finansiella systemet och de svenska marknadernas funktionssätt.

Riskenkäten kan laddas ner på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08