Protokoll från det penningpolitiska mötet 14 februari 2017

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 14 februari beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan på -0,50 procent och det är fortfarande mer sannolikt att reporäntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2017 så som beslutades i december. Direktionen har också fattat beslut om att förlänga det mandat som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av den ekonomiska utvecklingen och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport.

Sedan det förra penningpolitiska mötet i december har utfall och indikatorer bekräftat Riksbankens bild av en konjunkturåterhämtning i omvärlden och en stark konjunktur i Sverige, och revideringarna av prognoserna är överlag små. Samtidigt är den politiska osäkerheten stor på flera håll i världen och riskerna för bakslag har ökat.

Det är glädjande att konjunkturen i Sverige är stark och att inflationsförväntningarna åter är förenliga med inflationsmålet. KPIF‐inflationen var i december dessutom nära 2 procent men det är viktigt att poängtera att den senaste tidens uppgång främst har drivits av tillfälliga faktorer. Direktionens ledamöter bedömer att det dröjer till slutet av 2018 innan inflationen stabiliseras runt 2 procent.

Inflationen har varit låg länge och det krävs ett fortsatt starkt konjunkturläge och att kronan inte stärks för snabbt för att inflationen hållbart ska hamna nära inflationsmålet. Den politiska osäkerheten i omvärlden, som i förlängningen även kan få negativa effekter på den svenska konjunktur‐ och inflationsutvecklingen, understryker också att penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv.

Samtliga ledamöter bedömde att det var lämpligt att nu behålla reporäntan på −0,50 procent. Det finns lite olika åsikter i direktionen om den exakta utformningen av räntebanan men samtliga i direktionen står bakom reporänteprognosen. Denna avspeglar att det fortsatt finns en större sannolikhet för att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden och att långsamma höjningar inleds först i början av 2018.

En majoritet av ledamöterna ansåg därtill att det var lämpligt att förlänga mandatet som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden, mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder kring utvecklingen av kronans växelkurs och de konsekvenser det kan få för inflationen. En ledamot angav att han inte stöder detta förslag.

Köpen av statsobligationer fortsätter enligt den plan som beslutades i december.

Vid mötet diskuterades också aspekter på riskerna med hushållens växande skuldsättning. Direktionen är enig om att dessa risker behöver hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-01-03