Protokoll från det penningpolitiska mötet 25 oktober 2017

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 25 oktober 2017 beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan på −0,50 procent. Räntan väntas börja höjas först i mitten av 2018, vilket är samma bedömning som gjordes vid mötet i september. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017, enligt direktionens beslut i april. Eftersom nuvarande köpprogram löper året ut ger det möjlighet att avvakta ytterligare information som kan påverka ett beslut i december om en eventuell förlängning av köpen. Direktionen beslutade också att förlänga det mandat som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden.

Direktionen var enig om den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. Den konstaterade att utvecklingen sedan i september varit i linje med Riksbankens tidigare bedömning och att det inte har skett några avgörande förändringar i prognoserna.

Det globala inflationstrycket är dämpat och normaliseringen av penningpolitiken i omvärlden väntas ta tid. I Sverige är konjunkturen stark. KPIF-inflationen har stigit och är liksom inflationsförväntningarna nära 2 procent. En del av uppgången i inflationen den senaste tiden förklaras dock av tillfälliga faktorer och inflationen väntas därför sjunka tillbaka något de närmaste månaderna.

Samtliga ledamöter konstaterade att det behövs en fortsatt expansiv penningpolitik för att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även framöver. Direktionen var enig om att lämna reporäntan oförändrad på −0,50 procent och ingen ledamot reserverade sig mot prognosen för reporäntebanan. Köpen av statsobligationer pågår året ut enligt tidigare beslut. Det fanns lite olika uppfattningar bland ledamöterna huruvida köpen av statsobligationer därefter bör förlängas. Man var dock överens om att det finns tid att avvakta ytterligare information som kan ha betydelse för ett beslut om en eventuell förlängning vid decembermötet. Flera ledamöter framhöll växelkursens betydelse för konjunktur- och inflationsutsikterna och att det i detta sammanhang är viktigt att beakta att Riksbankens penningpolitik inte avviker allt för mycket från omvärldens.

Flera av ledamöterna resonerade kring utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Det är välkommet att bostadsinvesteringarna har ökat och prisstegringarna dämpas. Det finns dock risker kopplade till denna utveckling. Om byggandet baseras på fel bedömningar av vilken typ av bostäder som efterfrågas och alltför optimistiska prognoser om fortsatta prisstegringar kan detta leda till problem. I takt med prisuppgången på bostäder har hushållens skulder vuxit och sårbarheten i det finansiella systemet ökat. Ledamöterna betonade, som de gjort under lång tid, behovet av en kombination av åtgärder inom flera politikområden för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.

En majoritet i direktionen beslutade att förlänga mandatet som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden mot bakgrund av att kronans utveckling har stor betydelse för inflationen. Två ledamöter reserverade sig, med lite olika motiveringar.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-01-08