Protokoll från det penningpolitiska mötet 26 april 2017

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 26 april beslutade Riksbankens direktion att fortsätta köpa statsobligationer under andra halvåret 2017, både nominella och reala, motsvarande 7,5 respektive 7,5 miljarder kronor. Därtill kommer återinvesteringar av förfall och kupongbetalningar på statsobligations-portföljen. Reporäntan behålls på −0,50 procent och först i mitten av 2018 väntas nu reporäntan höjas.

Vid mötet konstaterades att direktionen var enig om den bild av konjunktur- och inflationsutvecklingen som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. Konjunkturen fortsätter att stärkas, men det politiska läget utomlands skapar risker för den ekonomiska utvecklingen framöver. Flera ledamöter framhöll det motsägelsefulla i omvärldsutvecklingen med starka förtroendeindikatorer och en bättre konjunktur samtidigt som olika risker för ett sämre scenario var relativt stora. Det noterades att utvecklingen i euroområdet varit positiv men att inflationstrycket där fortfarande är lågt och att ECB kommer att föra en mycket expansiv politik under överskådlig tid.

Inflationen i Sverige har stigit trendmässigt några år men det bedöms nu ta lite längre tid innan den stabiliseras runt 2 procent. I ett läge där inflationsuppgången väntas bli långsammare och den ekonomiska osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor var direktionen enig om att det behövs en fortsatt expansiv penningpolitik för att ge stöd åt inflationsuppgången. Utformningen av penningpolitiken i omvärlden är också av stor betydelse i sammanhanget. Ledamöterna diskuterade vidare utfallet i de löneavtal som nyligen slutits på den svenska arbetsmarknaden. Dessa indikerar något lägre löneökningar än Riksbanken tidigare räknat med och därigenom ett lägre kostnadstryck. En central fråga för Riksbanken framöver blir att analysera vilken nivå på resursutnyttjandet som krävs för att inflationen mer varaktigt ska komma upp till 2 procent.

Samtliga ledamöter bedömde att det var lämpligt att nu behålla reporäntan oförändrad på -0,50 procent och att reporäntan behöver hållas på dagens låga nivå ett kvartal längre än i prognosen i februari. Först i mitten av 2018 väntas räntan höjas. Vice riksbankschef Henry Ohlsson hade föredragit en första räntehöjning i början av 2018 men avstod från att reservera sig på denna punkt.

En majoritet ansåg också att köpen av statsobligationer bör utökas, med nominella statsobligationer för 7,5 miljarder kronor och reala statsobligationer för 7,5 miljarder kronor. Detta motiverades av det något lägre inflationstrycket i Sverige, stor osäkerhet kring den politiska och ekonomiska utvecklingen i omvärlden samt risken för en alltför snabb förstärkning av kronan om den svenska penningpolitiken skulle avvika alltför mycket från omvärldens.

Tre ledamöter reserverade sig mot beslutet att utöka köpen. De uteslöt dock inte att fortsatta köp skulle kunna bli aktuella senare. Motiven för reservanterna var att penningpolitiken i dagsläget är tillräckligt expansiv och ytterligare stimulanser troligen inte skulle kunna ge ett ännu starkare stöd till uppgången i inflationen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-01-08