Protokoll från det penningpolitiska mötet 3 juli 2017

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 3 juli beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan börja höjas, vilket är samma bedömning som i april. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017 enligt den plan som beslutades i april.

Direktionen var enig om den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport.

Utvecklingen i omvärlden har förbättrats i linje med Riksbankens tidigare prognoser, återhämtningen i euroområdet ser, om något, mer robust ut och riskerna för bakslag bedöms ha minskat. Det noterades att inflationstrycket i framförallt euroområdet fortfarande är lågt och att penningpolitiken i omvärlden väntas förbli expansiv under lång tid, något som svensk penningpolitik behöver förhålla sig till.

Den svenska konjunkturen är stark och inflationen har stigit och blivit något högre än väntat de senaste månaderna. Flera ledamöter betonade dock att det inte räcker att inflationen tillfälligt tangerar 2 procent. Efter en lång tid med en inflation under målet är det nu särskilt viktigt att inflationen mer varaktigt ligger nära 2 procent. För att så ska ske behövs en fortsatt stark konjunktur som gradvis sätter större avtryck i prisökningstakten. Flera ledamöter poängterade i detta sammanhang också vikten av att kronan i det här läget inte stärks för snabbt.

Samtliga ledamöter ansåg det välavvägt att nu behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan höjas. Eftersom inflationen blivit något högre än väntat den senaste tiden och riskerna i omvärlden bedöms ha minskat, är det nu något mindre sannolikt än tidigare att räntan sänks ytterligare den närmaste tiden. Det innebär dock inte att reporäntesänkningar framöver är uteslutna. Ett par ledamöter framförde också att det är viktigt att marknaden inte tar ut framtida räntehöjningar i förskott, då det skulle försvåra Riksbankens arbete att klara inflationsmålet.

Köpen av statsobligationer fortgår under andra halvåret, så som beslutades i april, och tillsvidare återinvesteras också förfall och kupongbetalningar på statsobligationsportföljen.

På mötet diskuterades också varför löneökningstakten framöver väntas bli relativt låg samt hur detta påverkar inflationstrycket. Vidare togs riskerna med hushållens höga och stigande skuldsättning upp.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-01-08