Reporäntan oförändrad på −0,50 procent, statsobligationsköp enligt plan

Pressmeddelande Konjunkturen är stark och inflationen närmar sig 2 procent. Riksbankens penningpolitik har bidragit till detta. Men det har tagit tid att få upp inflationen och för att den ska stabiliseras runt 2 procent krävs en fortsatt expansiv penningpolitik. Riksbankens direktion har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan börja höjas, vilket är samma bedömning som i april. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017 enligt beslutet i april.

Konjunkturen i omvärlden stärks i linje med Riksbankens prognoser. Riskerna för bakslag har minskat även om det fortfarande råder ekonomisk och politisk osäkerhet på många håll i världen. Det globala inflationstrycket är fortsatt dämpat och penningpolitiken i omvärlden är expansiv.

Riksbankens penningpolitik, med låg ränta och omfattande köp av statsobligationer, har bidragit till en stark konjunktur med snabbt stigande sysselsättning. KPIF-inflationen har stigit och har det senaste halvåret varierat mellan 1,5 och 2 procent.

Fortsatt expansiv penningpolitik – en förutsättning för inflation nära målet

Men det har tagit tid att få upp inflationen och det har krävts mycket stöd av penningpolitiken. Att inflationen varit lägre än inflationsmålet under en lång tid innebär att det finns en risk för att inflationsförväntningarna är känsligare än vanligt för negativa överraskningar. Mot denna bakgrund är det nu särskilt viktigt att inflationen mer varaktigt ligger nära inflationsmålet. En förutsättning för att så ska ske är att konjunkturen fortsätter att vara stark och gradvis sätter större avtryck i prisutvecklingen.

Vid sidan av en fortsatt stark konjunktur är det viktigt att det inte sker en snabb förstärkning av kronans växelkurs. Det skulle exempelvis kunna ske om Riksbankens penningpolitik avviker tydligt från omvärldens.

Den sammantagna bilden av konjunktur- och inflationsutsikterna är i stort sett oförändrad sedan i april. För att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent krävs en fortsatt expansiv penningpolitik. Direktionen har därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan långsamt börja höjas, vilket är samma bedömning som i april. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017, så som beslutades i april, och vid slutet av året kommer de totala köpen av statsobligationer att uppgå till 290 miljarder kronor, exklusive återinvesteringar. Förfall och kupongbetalningar återinvesteras tills vidare.

Att inflationen den senaste tiden har blivit lite högre än väntat och riskerna för bakslag i omvärlden bedöms ha minskat gör att det nu är något mindre sannolikt än tidigare att Riksbanken sänker räntan den närmaste tiden. Detta innebär inte att reporäntesänkningar framöver är uteslutna. Direktionen har, precis som tidigare, beredskap att vidta ytterligare penningpolitiska lättnader om det behövs för att stabilisera inflationen och värna inflationsmålet. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för tidigare kan, som alltid, användas vid behov.

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna med hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2016 2017 2018 2019
KPI 1,0 1,6 (1,6) 2,0 (2,1) 2,9 (2,9)
KPIF 1,4 1,8 (1,8) 1,7 (1,8) 2,0 (2,0)
BNP 3,2 2,2 (2,8) 2,4 (2,3) 2,1 (2,1)
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,9 6,7 (6,7) 6,6 (6,6) 6,7 (6,7)
Reporänta, procent -0,5 -0,5 (-0,5) -0,4 (-0,4) 0,0 (0,0)

 *Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2017 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken 

Prognos för reporäntan*
  2017
kv2
2017
kv3
2017
kv4
2018
kv3
2019
kv3
2020
kv3
Reporänta -0,50 (-0,50) -0,50 (-0,53) -0,50 (-0,53) -0,40 (-0,40) 0,11 (0,11) 0,62

*Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2017 inom parentes.

Källa: Riksbanken 

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 5 juli. Protokollet från direktionens diskussion publiceras den 18 juli. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Anders Vredin, tf chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. Observera att ingången är via bankens personalentré, Malmskillnadsgatan 7 och att det kan ta något längre tid än normalt att gå in på banken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08