Reporäntan oförändrad på −0,50 procent, statsobligationsköp enligt plan

Pressmeddelande Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. För att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att höja räntan först i mitten av 2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017, enligt direktionens beslut i april.

Konjunktursignalerna från omvärlden är goda men den globala inflationen är fortsatt dämpad. Jämfört med prognosen i juli finns nu förväntningar om en något mer expansiv penningpolitik i för Sverige viktiga länder.

Den svenska konjunkturen är stark; BNP växte snabbt andra kvartalet och sysselsättningsgraden är historiskt hög. Inflationen har fortsatt att stiga och har de senaste månaderna varit oväntat hög. Utfallen förklaras delvis av tillfälliga faktorer men även bortsett från det har inflationen utvecklats starkare än väntat.

Det har dock tagit tid att få upp inflationen och inflationsförväntningarna och det har krävts mycket stöd av penningpolitiken. Även om det på senare tid har skett en bredare uppgång i tjänstepriserna behöver konjunkturen fortsatt sätta avtryck i prisutvecklingen. Detta understryks bland annat av en svag utveckling av kostnadstrycket hittills i år. För inflationsutvecklingen är det också viktigt att kronans växelkurs inte stärks alltför snabbt. Det skulle exempelvis kunna ske om Riksbankens penningpolitik avviker för mycket från omvärldens.

Fortsatt expansiv penningpolitik för en inflation nära målet

Mot denna bakgrund har Riksbankens direktion beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och räknar med att höja den först i mitten av 2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017, i enlighet med beslutet i april. Vid slutet av året kommer köpen av statsobligationer totalt att uppgå till 290 miljarder kronor, exklusive återinvesteringar. Förfall och kupongbetalningar återinvesteras tills vidare. Med fortsatt stöd av penningpolitiken väntas KPIF-inflationen vara nära 2 procent de kommande åren.

Direktionen har, precis som tidigare, beredskap att införa ytterligare penningpolitiska lättnader om det behövs för att stabilisera inflationen och värna inflationsmålet. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för tidigare kan, som alltid, användas vid behov.

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. 

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta*
  2016 2017 2018 2019
KPI 1,0 1,8 (1,6) 2,1 (2,0) 2,9 (2,9)
KPIF 1,4 2,0 (1,8) 1,9 (1,7) 2,1 (2,0)
BNP 3,2 3,2 (2,2) 2,7 (2,4) 2,0 (2,1)
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 6,9 6,7 (6,7) 6,5 (6,6) 6,5 (6,7)
Reporänta, procent -0,5 -0,5 (-0,5) -0,4 (-0,4) 0,0 (0,0)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2017 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken 

Prognos för reporäntan*
  2017
kv2
2017
kv3
2017
kv4
2018
kv3
2019
kv3
2020
kv3
Reporänta -0,50 -0,50 (-0,50) -0,50 (-0,50) -0,40 (-0,40) 0,11 (0,11) 0,62

*Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juli 2017 inom parentes.

Källa: Riksbanken 

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 13 september. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 21 september. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Anders Vredin, tf chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. Observera att ingången är via bankens personalentré, Malmskillnadsgatan 7 och att det kan ta något längre tid än normalt att gå in på banken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08