Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Pressmeddelande Konjunkturen stärks men den politiska osäkerheten i omvärlden är stor och riskerna för bakslag har ökat. För att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent krävs det ett fortsatt starkt konjunkturläge och att kronan inte stärks för snabbt. Penningpolitiken behöver därför vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har beslutat att behålla reporäntan på -0,50 procent och det är fortfarande mer sannolikt att reporäntan sänks än att den höjs den närmaste tiden. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2017 så som beslutades i december. Direktionen har också fattat beslut om att förlänga det mandat som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden.

Global återhämtning men risker för bakslag

I omvärlden ser konjunkturutsikterna för den närmaste tiden ljusare ut och återhämtningen fortsätter i linje med tidigare prognos. Samtidigt råder det stor politiskt osäkerhet på flera håll i världen, vilket gör att riskerna för bakslag har ökat.

Svensk konjunktur allt starkare

I Sverige har Riksbankens expansiva penningpolitik bidragit till en hög tillväxt, fallande arbetslöshet, stigande inflation och inflationsförväntningar som är tillbaka vid 2 procent. KPIF-inflationen var nära 2 procent i december men den senaste tidens uppgång har främst drivits av tillfälligt stigande energipriser. Bortsett från energipriser är inflationen fortfarande låg. Den starka konjunkturen skapar goda förutsättningar för att inflationen ska fortsätta att stiga. Men det är först i slutet av 2018 som inflationen väntas stabiliseras runt 2 procent.

Kronans växelkurs fortsätter att skapa osäkerhet kring inflationsutvecklingen. Sedan december har kronan blivit klart starkare än väntat. Denna snabba förstärkning väntas dock inte fortsätta. I Riksbankens prognos stärks kronan långsamt i takt med att konjunkturen förbättras.

Expansiv penningpolitik för att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent

För att inflationen ska stabiliseras runt inflationsmålet krävs ett fortsatt starkt konjunkturläge och att kronan inte stärks för snabbt. Den politiska osäkerheten i omvärlden medverkar till att penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv. Direktionen har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på ‐0,50 procent. Reporäntebanan avspeglar att det fortfarande är mer sannolikt att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden och att långsamma höjningar inleds först i början av 2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2017, såsom beslutades i december 2016. Tillsvidare återinvesteras också förfall och kupongbetalningar på statsobligationsportföljen. Direktionen har också fattat beslut om att förlänga det mandat som underlättar att snabbt intervenera på valutamarknaden.

Direktionen har en fortsatt beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv om den trendmässiga inflationsuppgången skulle hotas och förtroendet för inflationsmålet försvagas. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för tidigare, senast i den penningpolitiska rapporten i september 2016, kan som alltid användas vid behov.

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget för samtidigt med sig risker, exempelvis kopplande till hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta *
  2015 2016 2017 2018 2019
KPI 0,0 1,0 (1,0) 1,6 (1,4) 2,1 (2,2) 2,9 (3,0)
KPIF 0,9 1,4 (1,4) 1,7 (1,6) 1,8 (1,9) 2,1 (2,1)
BNP 4.1 3,4 (3,4) 2,5 (2,4) 2,2 (2,2) 2,1 (2,1)
Arbetslöshet,
15-74 år, procent
7,4 6,9 (6,9) 6,7 (6,7) 6,7 (6,7) 6,7 (6,7)
Reporänta, procent 0,3 -0,5 (-0,5) -0,5 (-0,6) -0,3 (-0,3) 0,2 (0,2)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i december 2016 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken 

Prognos för reporäntan *
  2016
kv4
2017
kv1
2017
kv2
2018
kv1
2019
kv1
2020
kv1
Reporänta -0,50 -0,50
(-0,53)
-0,54
(-0,56)
-0,53
(-0,53)
-0,02
(-0,02)
0,49

*Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i december 2016 inom parentes.

Källa: Riksbanken 

Vice riksbankschef Martin Flodén reserverade sig mot beslutet att förlänga mandatet för valutainterventioner med samma motivering som vid besluten i januari, februari och juli 2016.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 22 februari. Protokollet från direktionens diskussion publiceras 1 mars. Mer information om mandatet för valutainterventioner finns i separat protokollsbilaga på www.riksbank.se. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Mattias Erlandsson, tf. bitr. chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08