Riksbanken överväger ny målvariabel och variationsband

Pressmeddelande Riksbanken överväger att byta målvariabel för inflationsmålet till KPIF. Eftersom inflationen alltid kommer att variera runt 2 procent övervägs också ett variationsband på +/- 1 procentenhet som illustrerar denna osäkerhet. Förändringarna väntas kunna tillämpas vid det penningpolitiska mötet i september 2017.

Alltsedan inflationsmålet infördes har det definierats som den årliga förändringen i konsumentprisindex, KPI. KPI har dock under senare år blivit allt svårare att använda som vägledning för penningpolitiken eftersom KPI påverkas direkt av styrränteförändringar. Dessa förändringar får stora och direkta effekter på KPI som inte har med det underliggande inflationstrycket att göra. Under senare år, med stora ändringar i styrräntan, har detta lett till problem i den penningpolitiska kommunikationen.

De förändringar som nu övervägs innebär inte någon förändring i den förda penningpolitiken. KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, har sedan en tid tillbaka redan varit Riksbankens operativa målvariabel. Riksbanken kommer fortsatt att sträva mot 2 procents inflation oavsett om utfallet ligger innanför eller utanför variationsbandet. Det övervägda variationsbandet är alltså inte ett så kallat målintervall.

Riksbankens överväganden går nu ut på remiss. Om Riksbanken beslutar om ny målvariabel och variationsband, förväntas dessa ändringar kunna tillämpas första gången vid det penningpolitiska mötet i september 2017.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08