Statsobligationsköpen utökas med 15 mdr, reporäntan kvar på −0,50 procent, räntehöjningar senareläggs

Pressmeddelande Den svenska konjunkturen är allt starkare, men Riksbanken bedömer nu att det tar längre tid innan inflationen stabiliseras runt 2 procent. Osäkerheten kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i omvärlden är fortsatt stor. Direktionen har beslutat att utöka köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra halvåret 2017 och att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas nu reporäntan höjas, vilket är något senare än i föregående prognos.

Starkare omvärld men risker för bakslag

Konjunkturuppgången i omvärlden fortsätter i linje med Riksbankens tidigare prognoser. Världsekonomin är inne i en fas med starkare industrikonjunktur och stigande världshandel. På flera håll i världen råder dock stor politisk osäkerhet, vilket skapar risker för den ekonomiska utvecklingen framöver.

Långsammare inflationsuppgång

Den svenska konjunkturen är god och väntas stärkas ytterligare de närmaste åren. Inflationen har stigit trendmässigt under ett antal år men det bedöms nu ta längre tid innan den stabiliseras runt 2 procent. De avtal som hittills slutits på arbetsmarknaden tyder på att kostnadstrycket i ekonomin kommer att stiga långsammare än väntat. Inflationsprognosen är något lägre 2018 och 2019.

Penningpolitiken ger fortsatt stöd åt inflationsuppgången

För att ge fortsatt stöd åt inflationen behöver penningpolitiken vara något mer expansiv. Den stora osäkerheten kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i omvärlden spelar också roll för utformningen av penningpolitiken.

Direktionen har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent och att utöka köpen av nominella statsobligationer med 7,5 miljarder kronor och reala statsobligationer med 7,5 miljarder kronor. Vid slutet av 2017 kommer de totala köpen därmed att uppgå till 290 miljarder kronor, exklusive återinvesteringar. Tills vidare återinvesteras också förfall och kupongbetalningar på statsobligationsportföljen. Direktionen bedömer dessutom att reporäntan behöver hållas på dagens låga nivå ett kvartal längre än i februari. Den första räntehöjningen beräknas nu ske i mitten av 2018. Reporäntebanan avspeglar också att det fortsatt finns en större sannolikhet för att räntan sänks än att den höjs den närmaste tiden.

Direktionen har en fortsatt beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv om den trendmässiga inflationsuppgången skulle hotas och förtroendet för inflationsmålet försvagas. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för tidigare kan, som alltid, användas vid behov.

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt till att öka riskerna med hushållens höga och stigande skuldsättning. För att utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. 

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och reporänta *
  2015 2016 2017 2018 2019
KPI 0,0 1,0 1,6 (1,6) 2,1 (2,1) 2,9 (2,9)
KPIF 0,9 1,4 1,8 (1,7) 1,8 (1,8) 2,0 (2,1)
BNP 4.1 3,3 (3,4) 2,8 (2,5) 2,3 (2,2) 2,1 (2,1)
Arbetslöshet, 15-74 år, procent 7,4 6,9 6,7 (6,7) 6,6 (6,7) 6,7 (6,7)
Reporänta, procent 0,3 -0,5 -0,5 (-0,5) -0,4 (-0,3) 0,0 (0,2)

*Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2017 inom parentes.

Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för reporäntan *
  2016 kv4 2017 kv1 2017 kv2 2018 kv2 2019 kv2 2020 kv2
Reporänta -0,50 -0,50 (-0,50) -0,50 (-0,54) -0,50 (-0,40) -0,02 (0,11) 0,49

* Procent, kvartalsmedelvärden

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i februari 2017 inom parentes.

Källa: Riksbanken

Vice riksbankscheferna Martin Flodén, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley reserverade sig mot beslutet att utöka köpen av statsobligationer eftersom de anser att penningpolitiken inte behöver göras mer expansiv i nuvarande ekonomiska läge.

Beslutet om reporäntan tillämpas från den 3 maj. Protokollet från direktionens diskussion publiceras den 10 maj. Mer information kring Riksbankens köp av statsobligationer och återinvesteringar finns i en protokollsbilaga på www.riksbank.se. En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves och Christina Nyman, biträdande chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen sänds direkt på www.riksbank.se. 

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2017-12-08