Protokoll från det penningpolitiska mötet 13 februari 2018

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 13 februari 2018 beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan på −0,50 procent. Prognosen för reporäntan är oförändrad sedan december och indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds under andra halvåret i år. Återinvesteringarna av förfall och kupongbetalningar i statsobligationsportföljen fortsätter tillsvidare.

En majoritet i direktionen ställde sig bakom den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till den penningpolitiska rapporten. Omvärldens konjunktur stärks alltmer och i Sverige är tillväxten hög, arbetsmarknaden stark och inflationen nära målet på 2 procent.

Men inflationsprognosen har reviderats ned något för det närmaste året till följd av att inflationstryck och löner utvecklats svagare än väntat. Det konstaterades att en förutsättning för att inflationen ska stabiliseras nära 2 procent är att penningpolitiken är fortsatt expansiv.

Flera ledamöter uttryckte oro för inflationsutvecklingen framöver och betonade att nedåtriskerna förtjänar särskilt stor uppmärksamhet när man ska avgöra vid vilken tidpunkt och i vilken hastighet det är lämpligt att börja höja reporäntan. Mot bakgrund av att det tagit lång tid att få tillbaka inflationen och inflationsförväntningarna till 2 procent betonades vikten av att gå försiktigt fram i penningpolitiken. Det framfördes att relationen mellan penningpolitiken i Sverige och omvärlden spelar en central roll eftersom den påverkar växelkursens utveckling och därmed konjunktur- och inflationsutsikterna i Sverige. Utvecklingen på bostadsmarknaden är också fortsatt viktig att följa.

Flera ledamöter påpekade hur viktigt det är att inflationsförväntningarna fortsatt är i linje med inflationsmålet. Förtroendet för inflationsmålet har stärkts, men det finns en risk för att det ännu inte är helt återställt till följd av den tidigare långa perioden med låg inflation. Om inflationsförväntningarna återigen skulle falla försvåras möjligheterna för Riksbanken att stabilisera inflationen framöver.

En ledamot reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad, samt mot räntebanan i den penningpolitiska rapporten. Han förordade en höjning av reporäntan till −0,25 procent och hänvisade till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt liksom att inflationen och inflationsförväntningarna varit nära 2 procent sedan en tid tillbaka.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-02-23