Protokoll från det penningpolitiska mötet 25 april 2018

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 25 april 2018 beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan på −0,50 procent. Prognosen för reporäntan är nedreviderad sedan det penningpolitiska mötet i februari och indikerar att långsamma höjningar av reporäntan inleds först mot slutet av året.

En majoritet i direktionen ställde sig bakom den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till den penningpolitiska rapporten. Denna bild är i stora drag oförändrad sedan i februari. Konjunkturen i omvärlden fortsätter att stärkas men inflationen stiger måttligt. I Sverige är det ekonomiska läget starkt och inflationen har varit nära målet det senaste året.

Att KPIF-inflationen är nära 2 procent beror dock delvis på en snabb ökning i energipriserna. Den underliggande inflationen har utvecklats oväntat svagt hittills i år och liksom vid februarimötet har prognosen för inflationen mätt med KPIF exklusive energi justerats ner. Flera ledamöter uttryckte oro för inflationsutvecklingen framöver och man konstaterade att en förutsättning för att KPIF-inflationen ska stabiliseras nära 2 procent är att penningpolitiken är fortsatt expansiv. Det har tagit lång tid att få tillbaka inflationen och inflationsförväntningarna till 2 procent och flera ledamöter betonade vikten av vaksamhet och försiktighet i penningpolitiken. Mot bakgrund av osäkerheten kring styrkan i inflationstrycket landade majoriteten i att det är rimligt att nu vänta något längre innan det är dags att börja höja reporäntan än enligt bedömningen som gjordes vid det penningpolitiska mötet i februari. Prognosen för reporäntan indikerar att räntehöjningar inleds mot slutet av året.

Det uttrycktes nyanser kring när det kan tänkas bli lämpligt att höja reporäntan. En ledamot ville inte utesluta möjligheten att det kan ske i september medan en annan menade att det kan bli nödvändigt att ytterligare senarelägga första höjningen, jämfört med prognosen för reporäntan.
Ledamöterna diskuterade växelkursens utveckling, vad som kan ligga bakom de stora rörelserna som skett sedan föregående möte och på vilket sätt detta bedöms påverka inflationen. Flera ledamöter poängterade att det är viktigt att kronans växelkurs utvecklas på ett sätt som är förenligt med att inflationen stabiliseras nära målet.

Flera ledamöter underströk också hur viktigt det är att inflationsförväntningarna fortsatt ligger i linje med inflationsmålet.

Det fördes även en diskussion om fördelningseffekter och huruvida penningpolitiken kan och bör ta fördelningspolitiska hänsyn.

En ledamot reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad och mot räntebanan i utkastet till den penningpolitiska rapporten. Han förordade en höjning av reporäntan till −0,25 procent med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och internationellt.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-05-08