Riksbankens företagsundersökning: Högkonjunktur med tecken på avmattning

Pressmeddelande Konjunkturläget är överlag fortsatt mycket gott inom näringslivet. Det berättar de svenska storföretag som intervjuats i Riksbankens företagsundersökning i november.

Konjunkturläget är fortsatt gott

Efterfrågan är stark på de flesta håll i vår omvärld, vilket tillsammans med en stabil inhemsk efterfrågan ger de svenska storföretagen god lönsamhet, produktion och försäljning. Många företag ser dock utvecklingen framöver som osäker. Företag som är verksamma i Sverige uttrycker en oro över hur hushållens konsumtion kommer att påverkas av ett högre ränteläge och den fortsatt osäkra bostadsmarknaden.

Även om exportorderläget överlag är bra har ökningstakten dämpats något de senaste månaderna, vilket kan vara ett tecken på att efterfrågan är på väg att sjunka. Det finns också en viss oro för att de stora lagren kan signalera att konjunkturen mattas av framöver. Inom den närmaste tiden ser företagen emellertid inga större förändringar i konjunkturen.

Sommarens extremvärme och torka leder till ökade kostnader

Den ovanligt varma sommaren har dämpat hushållens köplust, vilket framför allt påverkat sällanköpshandeln. Dessutom blev skördarna sämre än vanligt vilket har fått priserna på spannmål att stiga. Detta är en förklaring till att framför allt dagligvaruhandeln förväntar sig högre priser på flera varor framöver.

Måttlig löneglidning bland svenska företag

Fördjupade frågor om lönesättningen indikerar att bristen på arbetskraft är den viktigaste faktorn när lönerna bestäms. Överlag har de svenska storföretagen ännu inte svårt att få tag på personal, vilket även bidragit till att lönerna ökat i en måttlig takt. Men specialister och personer med längre erfarenhet är svårare att rekrytera och för dessa grupper ökar lönerna snabbare.

Fakta

Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 39 företag med totalt cirka 247 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 25 oktober och 9 november och redovisas i Riksbankens företagsundersökning.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-12-05