Protokoll från det penningpolitiska mötet den 19 december 2018

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 19 december 2018 beslutade Riksbankens direktion att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till −0,25 procent. Prognosen för reporäntan indikerar att nästa höjning sannolikt sker under det andra halvåret 2019.

En majoritet i direktionen ställde sig bakom den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. I omvärlden är konjunkturutsikterna alltjämt goda och i stort sett oförändrade sedan i oktober. I Sverige är resursutnyttjandet fortsatt högt, även om utfall för BNP-tillväxten och inflationen har blivit svagare än väntat. Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt. KPIF-inflationen och inflationsförväntningarna är nära eller något över 2 procent.

Flera ledamöter konstaterade att även om inflationsprognosen är något nedreviderad de närmaste åren är förutsättningarna fortsatt goda för att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet. I takt med att inflationen och inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent har behovet av en mycket expansiv penningpolitik minskat något och mot denna bakgrund ansåg en majoritet i direktionen att det var lämpligt att nu höja reporäntan med 0,25 procentenheter till −0,25 procent.

Ledamöterna betonade att riskerna kring utvecklingen i omvärlden kvarstår sedan det senaste penningpolitiska mötet i oktober. Man noterade också osäkerheten i styrkan i det svenska inflationstrycket då inflationsutfallen blivit lägre än väntat den senaste tiden. I detta sammanhang poängterades vikten av att penningpolitiken anpassas utifrån utsikterna för konjunkturen och inflationen. Prognosen för reporäntan indikerar att nästa höjning av reporäntan sannolikt sker under det andra halvåret 2019.

Några ledamöter påminde också om de risker som är kopplade till den svenska bostadsmarknaden och hushållens höga skuldsättning.

Vice riksbankschef Per Jansson reserverade sig mot beslutet att höja reporäntan och ställde sig inte bakom räntebanan i den penningpolitiska rapporten. Jansson hänvisade till den stora osäkerheten som fortsätter att finnas kring styrkan i den mer varaktiga inflationstakten och ser mot den bakgrunden inget behov av att höja reporäntan i dagsläget utan tycker att det är bättre att avvakta ytterligare information och gå försiktigt fram med oförändrad ränta under ännu en tid.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-01-09