Protokoll från det penningpolitiska mötet den 23 oktober 2019

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 23 oktober 2019 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Liksom i september indikerar prognosen för reporäntan att räntan mest sannolikt höjs i december till noll procent. Låga räntor i omvärlden och fortsatt osäkerhet om den globala och svenska konjunkturen innebär dock att prognosen för reporäntan därefter är nedreviderad och indikerar att reporäntan kommer att vara oförändrad under en längre tid efter den förväntade höjningen i december.

Ledamöterna ställde sig bakom den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. I Sverige liksom i omvärlden har ekonomin gått in i en fas med lägre tillväxttakt, något som legat i Riksbankens prognoser sedan en tid tillbaka. Sedan i september pekar ny information sammantaget på att konjunkturen mattas av snabbare än väntat. Men flera ledamöter betonade att avmattningen innebär en normalisering av ett ekonomiskt läge som varit starkt i många år med hög tillväxt och en god utveckling på arbetsmarknaden. Även om prognoserna är nedreviderade ger de inte bilden av lågkonjunktur, vare sig i Sverige eller i omvärlden.

Inflationen har legat nära inflationsmålet på 2 procent under en längre tid. De senaste månaderna har inflationen fallit i linje med Riksbankens prognos, men väntas stiga framöver. Ledamöterna konstaterade att resursutnyttjandet väntas vara nära normala nivåer framöver samtidigt som inflationsutsikterna sammantaget är oförändrade det närmaste året. Detta talar för att bibehålla den tidigare kommunicerade penningpolitiken på kort sikt. Det innebär att reporäntan nu lämnas oförändrad på –0,25 procent och att den mest sannolikt kommer att höjas till noll procent vid det penningpolitiska mötet i december.

Ledamöterna betonade att det även fortsättningsvis finns osäkerhet om konjunktur- och inflationsutsikterna, både i Sverige och i omvärlden. I kombination med en svagare konjunkturbild och ett fortsatt lågt ränteläge globalt är det enligt direktionen därför svårt att säga när det är lämpligt att höja räntan igen efter den förväntade höjningen i december. Den sammantagna bilden talar för att gå mer försiktigt fram med penningpolitiken. Ledamöterna ansåg att det därför var rimligt att sänka prognosen för reporäntan framöver. Reporäntan förväntas nu vara oförändrad på noll procent under en längre tid.

Samtliga ledamöter stod bakom både beslutet att hålla reporäntan oförändrad på –0,25 procent och prognosen för reporäntan. En ledamot uttryckte dock tveksamhet kring att höja räntan vid årsskiftet och argumenterade för att detta hellre borde ske en bit in i prognosperioden.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-11-05