Protokoll från det penningpolitiska mötet den 24 april 2019

Pressmeddelande, Protokoll Vid det penningpolitiska mötet den 24 april 2019 beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Direktionen bedömer att reporäntan kommer att ligga kvar på denna nivå en något längre tid än vad som bedömdes i februari. Direktionen beslutade även att Riksbanken från juli 2019 till december 2020 ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor.

Ledamöterna ställde sig bakom den bild av konjunktur- och inflationsutsikterna som beskrivs i utkastet till penningpolitisk rapport. Den goda globala konjunkturen håller i sig men har som väntat gått in i en fas med lugnare tillväxt. Aktiviteten i svensk ekonomi är hög och inflationen är nära målet på 2 procent.

Flera ledamöter konstaterade dock att omvärldskonjunkturen fortsatt är kantad av osäkerhet och risker som kan leda till en sämre utveckling framöver. Man noterade också att flera tongivande centralbanker nu kommunicerar en något mer expansiv penningpolitik än tidigare. För svensk del har konjunkturen utvecklats enligt prognos. Men ledamöterna betonade samtidigt att inflationen har blivit lägre än väntat flera månader i rad. Det reser frågetecken kring hur starkt inflationstrycket är och inflationsprognosen är nedreviderad jämfört med bedömningen i februari.

Direktionen var överens om att behålla reporäntan på −0,25 procent. Även om inflationsutvecklingen enligt ledamöterna inte kräver en helt annorlunda penningpolitik bedömer man att de svagare inflationsutsikterna motiverar att avvakta lite längre innan räntan höjs igen. Det framfördes vissa nyansskillnader om när det kan vara lämpligt att höja räntan nästa gång men prognosen för reporäntan indikerar att räntan höjs i slutet av året eller i början av nästa år. Mot bakgrund av en oväntat låg inflation i både Sverige och omvärlden, låga räntor i omvärlden och en osäkerhet om styrkan i den globala utvecklingen poängterade flera ledamöter att det är viktigt att penningpolitiken går försiktigt fram. Prognosen indikerar därför att höjningarna framöver kommer att ske i en något långsammare takt än i föregående prognos. Majoriteten av ledamöterna ansåg också att det var lämpligt att upprätthålla nivån på Riksbankens innehav av statsobligationer och därför från juli 2019 till december 2020 köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor.

Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att köpa statsobligationer från juli 2019 till december 2020. De anser att ytterligare köp inte på ett tydligt sätt kommer att bidra till penningpolitikens måluppfyllelse, men att det finns risker förknippade med ytterligare köp.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-05-07